СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • О. Д. Новак
Ключові слова: державний службовець, службова дисципліна, службові обов'язки, посадові обов'язки

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності службової дисципліни на шляху реформування й удосконалення інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 р. та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 227-р // Офіційний вісник України. –
2015. – № 24. – Ст. 680.
2. Про державну службу : Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VІ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 4. – Ст. 115.
3. Про державну службу : проект Закону України від 30.03.2015 р. № 2490 [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54571.
4. Калюжний Р.А. Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України /Р.А. Калюжний, В.Д. Гавловський, І.Г. Андрущенко // Науково-практичний журнал – 2007. – № 15. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/15text/g15_06.htm.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К. ;Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
6. Виконавча влада і адміністративне право : [монографія] / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. :ВД «Ін Юре», 2002. – 668 с.
7. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні : [навч. посібник] / В.М. Гаращук. –Х. : Нац. юрид. академія України, 1999. – 55 с.
8. Советское административное право: методы и формы государственного управления : [учебпособие] / под ред. Ю.М. Козлова, Б.М. Лазарева и др. – М. : Юридическая литература, 1997. – 336 с.
9. Манохин В.М. Советское административное право : [учебник] / В.М. Манохин. – М. :Юридическая литература, 1977. – 541 с.
10. Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Головна редакція УРЕ, 1998–2004. – Т. 1: А–Г. – 1998. – 672 с. ; Юридична енциклопедія : в 6 т. / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Головна редакція УРЕ, 1998–2004. – Т. 2 : Д–Й. – 1999. – 696 с.
11. Греков І.П. Особливості правового регулювання праці державних службовців : дис. … канд.юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / І.П. Греков ; Харківський нац.. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 189 с.
12. Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право, право соціального забезпечення» / В.І. Щербина ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 1998. – 22 с.
13. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VIІ // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2774.14. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців :затверджений Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guds.gov.ua/govservice/control/uk/index.
15. Государственное управление: основы теории и организации : [учебник] / под ред. В.А. Козбаненко. – М. : Статут, 2002. – 366 с.
16. Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку : Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 30.03.2012 р. № 62 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 36. – Ст. 1355.
17. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права : в 3 т. / Ю.Н. Старилов. – М. :Норма, 2002– . – Т 2 : Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – 2002. – 728 с.
18. Лазор І.В. Юридичні та соціальні аспекти дисципліни праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук :спец. 12.00.05 «Трудове право, право соціального забезпечення» / І.В. Лазор ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2011. – 20 с.
19. Венедиктов В.С. Трудове право України : [підручник] / В.С. Венедиктов. – К. : Істина, 2008. – 384 с.
Опубліковано
2020-05-08