СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

  • о. с. Білоусов

Анотація

Сутність державної служби визначається її соціальним призначенням.
У свою чергу, соціальний характер державної служби, згідно із сучасними підходами, полягає в тому, що здійснення управлінських дій повинно відповідати інтересам усього суспільства, а не окремих осіб, тому що держава має бути
виразником інтересів усього народу і служити саме йому. Статус, мета і завдання державної служби є вихідними з інтересів, мети, завдань і волі соціуму

Посилання

1. Государственное управление: основы теории и организации: Учебник / Под ред. В. А. Козбаненко. — М.: Статут, 2000. — С. 631.
2. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні / За заг. ред. Н. Р. Нижник.- К.: Видав. дім «Ін Юре», 1999. — С. 12.
3. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: Курс лекций. — М.: Юрид. лит., 1997.- С. 263.
4. Овсянко Д. М. Административное право: Учеб. пособие / Под ред. Г. А. Туманова. — М.:Юрист, 1999. — С. 78.
5. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка. — X.: Право, 2000. — С. 86.
6. Бахрах Д. Н. Административное право. — М.: БЕК, 1996. — С. 109.
7. Ноздрачёв А. Ф. Государственная служба. — М.: Статут, 1999. — С. 37.
8. Воробьев В. А. Советская государственная служба. — Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1986.- С. 10.
9. Пашерстник А. Е. К вопросу о советской государственной службе / / Вопросы советского административного права. — М., 1949. — С. 121.
10. Коваль Л. В. Адміністративне право. — К.: Основа, 1996. — С. 47.
11. Манохин В. М. Советская государственная служба. — М.: Юрид. лит., 1996. — С. 11.
12. Алехин А. П., Козлов Ю. М., Кармолицкий А. А. Административное право Российской Федерации. — М.: Юрист, 1995. — Ч. 2. — С. 135.
13. Лазарев Б. М. Государственная служба. — М.: Статут, 1993. — С. 5-6.
14. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Юрінком
Інтер, 1998. — С. 175.
15. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование. — Воронеж, 1996. — С. 46-49.
16. Ноздрачев А. Ф. Государственная служба: Учеб. для подготовки гос. служащих. — М., 1999.— С. 43-44.
Опубліковано
2020-08-28