ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ

  • О. І. Пархоменко-Куцевіл
Ключові слова: корупція, антикорупційні інституції, громадянське суспільство, антикорупційна державна політика, попередження та боротьба з корупцією

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню інноваційних шляхів модернізації антикорупційних органів
державної влади, виокремлено два основні напрями механізму модернізації функціонально-організа-
ційної структури суб’єктів протидії корупції: раціоналізація завдань та функцій суб’єктів протидії ко-
рупції; раціоналізація інституційної побудови суб’єктів протидії корупції та їх взаємодії. Запропоно-
вано запровадити діяльність центрального органу виконавчої влади – Державного агентства з питання
запобігання та боротьби з корупцією.

Посилання

1. Власова Г.Б. Судейский корпус в судебных системах зарубежных стран. Юристъ-правоведъ.
2008. № 5. С. 89–93.
2. Гуценко К.Ф. Правосудие по-американски; О-во «Знание» РСФСР ; науч.-метод. совет по пропа-
ганде вопросов государства и права. Москва, 1969. 54 с.
3. Делмар К. Американские суды: система и персонал. Организация правосудия в США /
пер. с англ. В.А. Власихин; под ред. и с вступ. ст. Б.С. Никифоров. Москва : Прогресс, 1972. 124 с.
4. Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів. URL:
https://pidruchniki.com/84688/pravo/organizatsiyyo-pravovi_zasadi_stvorennya_diyalnosti_
spetsialnih_antikoruptsiynih_organiv#58 (дата звернення: 01.02.209). 150
Актуальні проблеми держави і права
5. Мідор Д.Дж. Суди в Сполучених Штатах. Сент-Пол : Вест Паблішінг Ко, 1991. 85 с.
6. Скулиш Є. Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб’єкт протидії
корупції. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 3. С. 68–72.
7. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей. Організація економічного
співробітництва і розвитку; Мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної
Азії. Official website of The Organisation for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.
oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf (дата звернення: 31.10.2018).
8. Футей Б.А. Добір суддів Сполучених Штатів Америки за освітніми і фаховими ознаками. Вісник
Верховного Суду України. 2001. № 2. С. 57–58.
Опубліковано
2019-12-19