СТАНДАРТ ДОКАЗУВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Є. О. Яковенко
Ключові слова: орган державної влади, , рішення, дії (бездіяльність),, дискреційні повноваження, , докази, носій доказової інформації

Анотація

У публікації автором розглянуто можливість та основні правові умови застосування національними судами в адміністративному процесі в порядку здійснення КАС України стандарту, сформованого пре­цедентною практикою Європейського суду з прав людини, а саме доведення «поза розумним сумнівом».

Посилання

1. Конституція України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/.
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_004.
3. Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.
4. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/.
5. Рішення Європейського Суду з прав людини від 28 червня 1979 року «CASE OF KÖNIG v. GERMANY» URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57512.
6. Рішення Європейського Суду з прав людини від 28.05.1993 у справі «Шулер-Цґраґґен проти Швейцарії». URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/AC7E4FDEA1043C2AC2258
0F8003E2AFA.
7. Яковенко Є.О. «Правові аспекти здійснення судових викликів і повідомлень в адміністративному процесі». Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» 2018, № 2, с. 127-133.
8. Рішення Європейського Суду з прав людини від 27 листопада 2008 у справі «Ісмаілов проти України» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_486/conv.
9. Рішення Європейського Суду з прав людини від 06 липня 2005 у справі «Начова и другие про¬тив Болгарии». URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Nachova%20and%20

Others%20v.%20Bulgaria%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CH AMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69630%22]}.
10. Яковенко Є.О. Правові аспекти одержання органами державної влади доказів з дотриманням
національних конституційних стандартів. Науковий збірник «Приватне та публічне право». 2019,
№ 1, с. 33-40.
11. Ухвала Верховного Суду від 06 березня 2018 у справі № 243/6674/17-к. URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72670536.
12. Кодекс адміністративного судочинства України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/.
13. Науковий висновок Верховного Суду щодо меж дискреційного повноваження суб'єкта владних повноважень та судового контролю за його реалізацією. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/ pro_sud/naukovi_visnovki/nauk_visnovok_01_03_2018.
14. Рішення Європейського суду з прав людини від 02.11.2006 року у справі «Волохи проти Укра¬їни». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_138.
15. Яковенко Є.О. Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документаль¬ної позапланової перевірки платників податків. Вісник Запорізького національного університету, 2014. № 3, с. 179-187.
16. Податковий кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
17. Кримінальний процесуальний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.
18. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використан-
ня їх результатів у кримінальному провадженні, яка затверджена спільним наказом Генеральної
прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністра-
ції Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції
України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v0114900-12.
19. Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства Укра¬їни з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, який затверджено наказом Мі¬ністерства фінансів України від 20.09.2015 № 727 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1300/27745). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-15.
20. Рішення Європейського суду з прав людини від 19.04.1994 у справі «Ван де Гурк проти Нідер¬ландів». URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57878%22]}.
Опубліковано
2019-12-19