АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • М. В. Джафарова
Ключові слова: адміністративне процесуальне право, провадження, процесуальна діяльність, адміністративно-процесуальні норми, адміністративна справа

Анотація

Статтю присвячено дослідженню категорії «адміністративне провадження», її поняття, значення й ролі в адміністративному процесі України. Проаналізовано низку наукових підходів щодо визначення обсягу категорії «адміністративне провадження», досліджено її правову природу, висловлено
власні погляди щодо формулювання цього поняття.

Посилання

1. Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. / отв. ред. проф. М. Марченко. –И. : ИКД Зерцало-М, 2002– . – Т. 2. – 2002. – 528 с.
2. Скакун О Теорія права і держави : [підручник] / О. Скакун. – К. : Правова єдність ; Алерта,2014. – 524 с.
3. Колпаков В. Адміністративне право України : [підручник] / В. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер,1999. – 230 с.
4. Адміністративне право України : [підручник для юрид. вузів і фак.] / за ред. Ю. Битяка. – Х. :Право, 2000. – 224 с.
5. Коваль Л. Адміністративне право України (Загальна частина) : [курс лекцій] / Л. Коваль. – К. :Основи, 1994. – 154 с.
6. Масленников М. Административно-юрисдикционный процесс. Сущность и актуальные вопросыправоприменения по делам об административных правонарушениях / М. Масленников. – Воронеж :Изд-во Воронеж. ун-та, 1990. – 207 с.
7. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. [підручник] / ред. кол. В. Авер’янов(голова). – К. : Видавництво «Юридична думка», 2004– . – Т. 1 : Загальна частина. – 2004. – 584 с.
8. Спільник З. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «адміністративне провадження» / З. Спільник // Вісник Львівського університету. Серія «Юридична». – 2001. – Вип. 36. –С. 423–425.
9. Колпаков В. Адміністративне право України : [підручник] / В. Колпаков, О. Кузьменко. – К. :Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
10. Курс адміністративного права України : [підручник] / [В. Колпаков, О. Кузьменко, І. Пастух] ;за ред. В. Сущенко. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 780 с.
11. Демський Е. Адміністративне процесуальне право України : [навчальний посібник] /Е. Демський. – К. : Атіка, 2008. – 496 с.
12. Салищева Н. Административный процесс в СРСР / Н. Салищева. – М. : Юридическая литература, 1964. – 158 с.
13. Сорокин В. Проблемы административного процесса / В. Сорокин. – М. : Юридическая литература, 1968. – 144 с.
14. Когут О. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію :автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07«Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Когут ; Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 19 с.
15. Авер’янов В. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права /В. Авер’янов // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 8–14.
Опубліковано
2020-05-08