ПРАВОВА ПРИРОДА ІНШИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВНИХ СУБ'ЄКТІВ

  • О. В. Козаченко

Анотація

Сучасний стан розвитку постмодерну характеризується не тільки глобалі-зацією окремих боків життя людського суспільства, але й поширенням кон-центрації, організованості на злочинну діяльність. Занепокоєння світового співтовариства позитивною динамікою поширення протиправної діяльності в умовах функціонування корпоративних суб'єктів, знайшло відображення в де-яких конвенційних нормах. Так, в Декларації ООН про боротьбу з корупцією та хабарництвом в міжнародних комерційних операціях Сторони зазначають, що вони приймають на себе обов'язок розробляти або застосовувати стандарти та методи обліку, які підвищують транспарентність міжнародних комерційних операцій і спонукають приватні і державні корпорації, які займаються міжна-родними комерційними операціями, в тому числі і транснаціональні корпо-рації, і окремих осіб, які займаються такими операціями, уникати корупції... (ст. 5), за яку необхідно встановлювати кримінальну відповідальність

Посилання

1. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. — 1996.
2. Европейская конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. — 1999.
3. Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть. — 1992.
4. Волженкин Б. В. Уголовная ответственность юридических лиц. — С.Пб., 1998.
5. Егорова Н. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления //Уголовное право. — 2001. — № 2.
6. Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации/ / Уголовное право: новые идеи. — М., 1994.
7. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М., 1996. — С. 182.
Опубліковано
2020-08-21