ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ СУЧАСНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ

  • Г. М. Єрмілова
Ключові слова: земельна реформа

Анотація

Земля — первинне джерело будь-якого багатства. Ця обставина визначає її економічне, політичне і соціальне значення. Реформування земельних відно-син завжди, на всіх етапах розвитку людської цивілізації, належало до надто складних завдань і найважливіших напрямів соціально-економічної політики взагалі та аграрної зокрема. Адже ці перетворення стосуються насамперед питань власності на землю, володіння, використання й розпорядження земель-ними ресурсами як головним засобом виробництва у сільському господарстві та просторовою базою розташування будь-яких об'єктів виробничого і неви-робничого призначення

Посилання

1. Добряк Д. Земельна реформа і формування ринку землі в Україні / / Економічний часопис. —1999. — № 6. — С. 31.
2. Иконицкая И. А. О частной собственности на землю / / Советское государство и право. —1991. — № 6. — С. 12-29; Чубуков Г. В., Погребной А. А. Право частной собственности крестьянина-фермера / / Государство и право. — 1993. — № 7. — С. 61-70; Павлишенко М. Якавласність на землю нам потрібна / / Економіка України. — 1996. — № 4. — С. 7-9; Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. —
X., 1998. — С. 6-20; Шульга М. В. Вопросы земельной собственности в законодательстве Украины / / Проблемы законности — X., 1998. — Вып. 33. — С. 86-93; Будзилович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства(до 75-річчя прийняття Кодексу) / / Право України. — 1998. — № 2. — С. 93-98; Быстров Г. Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика / / Государство и право.
— 2000. — № 4. — С. 46-58; Мирошниченко А. Право собственности и процесс земельного реформирования в Украине / / Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 8. С. 60-66; Каракаш І. Земельна реформа і реорганізація колективних сільськогосподарських
підприємств / / Право України. — 1998. — № 12. — С. 58-61; Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Монографія. — О.: Астропринт, 2000. — 136 с.; Онищенко О., Юрчишин В. Сучасна аграрна політика:
особливості формування і здійснення / / Економіка України. — 1995. — № 4. — С. 4-66;Титова Н. Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм / / Предпринимательство, хозяйство и право. — 2002. — № 7. — С. 94-96; Козырь М. И. Аграрная реформа и
развитие организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства в России //Государство и право. — 1994. — № 3. — С. 70-81; Голиченков А. К., Козырь О. М. Концепция развития земельного законодательства России / / Вестник Московского университета. Сер. 11.
Право. — 1995. — № 4. — С. 48-55.
3. Відомості Верховної Ради. — 1990. — № 34. — Ст. 499.
4. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол.авт.; За ред. В. І. Семчика. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,1993. — С. 8.
5. Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 34. — Ст. 249.
6. Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 38. — Ст. 569.
7. Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 18. — Ст. 225.
8. Відомості Верховної Ради. — 1992. — №25. — Ст. 354.
9. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В. І. Семчика. — К.: Наук.думка, 1988. — С. 66.
10. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 17. — Ст. 10.
11. Аграрне законодавство України... — С. 68-69.
12. Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 25. — Ст. 355.
13. Відомості Верховної Ради. — 1993. — № 10. — Ст. 79.
14. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10.11.1994 р. № 666/940 / / Законодательство Украины. Правовые справочники Украины: компьютерная библиотека. — 2005. — № 3.
15. Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реє- страції сертифікатів на право на земельну частку (пай): Постанова Кабінету Міністрів України № 804 від 20.10.1995 р.
16. Це право громадян — власників сертифіката на право на земельну частку (пай) було обмежено відповідно до Закону України № 2242-Ш «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)»від 18.01.2001 р., згідно з яким заборонялося укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування
земельної частки (паю) або іншим способом відчужувати зазначені частки (паї), крім передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок для державних і громадських потреб.
17. Сільськогосподарські підприємства: реорганізація та створення: Зб. нормат. актів / Упоряд.:О. В. Бойко, А. І. Дмитрієв, П. Г. Матвієнко. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 22-24.
18. Кулинич П. Науково-практичний коментар до Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.99 р. //Підприємництво, господарство і право. — 2000. — № 2. — С. 25; Носік В., Коваленко Т. Щодо
правової природи земельної частки (паю) / / Право України. — 2000. — № 3. — С. 48; Сем-чик В. Земельний пай: законодавство і практика / / Закон і бізнес. — 1995. — 25 січ. —С. 15; Гайдуцький П. Земля має власника. Реального! / / Урядовий кур'єр. — 2000. — 20 трав.— С. 4-5; Грицай Т. Власність на землю у ракурсі українського законодавства / / Закон і бізнес. — 2000. — 12 трав. — С. 12-13; Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в
Україні. — К., 1996. — С. 166; Федорович В. И. Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Беларуси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии / / Тезисы докладов Международного конгресса. Минск, 9-
10 сентября 1999 г. — Минск, 1999. — С. 43-45; Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). — Івано-Франківськ, 1998. — С. 170; Кулинич П. Ф. Ефективність правового забезпечення земельної реформи в Україні / / Аграрне законодавство Ук-
раїни: проблеми ефективності. — К., 1998. — С. 98 та ін.
19. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 10. — Ст. 102.
20. Даний термін також використовується в інших нормативних актах, наприклад: Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв):Закон України від 05.06.2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 38. —Ст. 314.
Опубліковано
2020-08-21