НОРМИ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

  • Т. М. Дашковська
Ключові слова: норми права, процесуальні норми, матеріальні норми, системи права

Анотація

У статті проведено аналіз норм матеріального та норм процесуального права, досліджено взаємозв’язок між ними.

Посилання

1. Бисага Ю.М. Конституційно-процесуальне право України : [підручник] / Ю.М. Бисага, В.В. Го-
монай, В.І. Чечерський. – Ужгород : Ліра, 2011. – 360 с.
2. Дудник А.Н. Международно-процессуальные нормы, регулирующие сотрудничество государств
в борьбе с преступностью в системе международного права / А.Н. Дудник // Форум права. – 2008. –
№ 3. – С. 152–157. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.
htm_2008_3_26.pdf.
3. Киричук А.С. Взаємозв’язок матеріального права та процесуальних норм матеріального пра-
ва / А.С. Киричук, А.С. Сергійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.
com/13_EISN_2012/Pravo/2_109556.doc.htm.
4. Котуха О.С. Матеріальні та процесуальні презумпції: порівняльний аспект / О.С. Котуха [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Istoria/22446.doc.htm.
5. Левицька Н.О. Матеріальні та процесуальні нормативно-правові інститути / Н.О. Левицька //
Митна справа. – 2013. – № 2. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 28–34.
6. Ніколенко Л.М. Матеріальні та процесуальні норми і правовідносини: їх взаємозв’язок у госпо-
дарському судочинстві / Л.М. Ніколенко // Наше право. – 2013. – № 10. – С. 148–154.
7. Сидоренко О.О. Особливості структури процесуально-правової норми / О.О. Сидоренко // Теорія
і практика правознавства : електр. наук. фахове вид. / НУ «Юридична академія України імені Яросла-
ва Мудрого». – Х. : Б. в., 2011. – № 1. – С. 228–235.
8. Сидоренко О.О. Роль і місце процесуальних норм у системі права / О.О. Сидоренко // Проблеми
законності : зб. наук. праць / відп. ред. В.Я. Тацій ; НУ «Юридична академія України імені Ярослава
Мудрого». – 2012. – Вип. 118. – С. 249–254.
9. Сидоренко О.О. Матеріальне і процесуальне право: питання функціонального співвідношення /О.О. Сидоренко, О.О. Уварова // Юрист України. – 2012. – № 4(21). – С. 19–24.
10. Уварова О.О. Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення /О.О. Уварова // Юридична осінь 2012 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів (м. Харків, 13 листопада 2012 р.) / за заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х. :НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012. – С. 3–5.
Опубліковано
2020-05-08