ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

  • О. Бріт
Ключові слова: виконавча влада

Анотація

В Україні триває адміністративна реформа, яка була розпочата у 1998 р. і,як зазначає І. Пахомов, є першою спробою визначити наукову платформу реформування виконавчої влади. У результаті проведення адміністративної реформи має бути створена нова система державного управління. Згідно з Концепцією адміністративної реформи в Україні, зміст адміністративної реформи
полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системиержавного управління за всіма сферами суспільного життя. З іншого — уИ розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава.

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.— К., 1996.
2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.
3. Концепція адміністративної реформи в Україні / / Офіційний вісник України. — 1999. № 21. — Ст. 943.
4. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України / /Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 груд.
5. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня1999 р. / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2434.
6. Про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України: Указ Президента Українивід 21 серпня 2004 р. / / Урядовий кур'єр. — 2004. — № 168.
7. Положення про Державну податкову адміністрацію України: Затв. Указом Президента України від 13 липня 2000 року / / Урядовий кур'єр. — 2000. — 13 верес.
8. Авер'янов В. Б. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи / / Вісник Академії правових наук України.— 1999. — № 1. — С. 44-45.
9. Адміністративне право України / За ред. Ю. П. Битяка — X., 2002.
10. Коваленко A.A. Органи державної влади: проблеми класифікації / / Людина і політика. —2002. — № 6. — С. 12-27.
11. Коваленко A. A. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика:Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2002. — 512 с.
12. Когут О. Особливості правового статусу антимонопольного комітету України / / Вісник Хмельницького регіонального управління таправа: Наук. часопис. — 2002. — № 1. — С. 91-96.
13. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади: Моногр. — К.: Вид-во yAfly, 2001. — 132 с.
14. Настюк В. Особливості правового статусу органів митної служби в Україні / / Вісник академії
правових наук України. — 2001. — №4 . — С. 139-145.
15. Пахомов І. Конституція України та виконавча влада / / Право України. — 2002. — № 9. —С. 38.
16. Полешко A. Хід адміністративної реформи в Україні (з науково-практичної конференції) / /Право України. — 2003. — № 4. — С. 107.
17. Тодика Ю. Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. — Х., 2000. — С. 578.
18. Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. — Суми,2000. — С. 32-34.
Опубліковано
2020-08-20