ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • В. А. Бабенко

Анотація

умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно важли-вого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, іннова-ційне оновлення її реального сектора, підвищити конкурентоспроможність та взагалі забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Активізація інвестиційної діяльності є вагомим чинником вирішення ос-новних соціальних завдань, підвищення рівня життя населення України. Необхідною умовою розв'язання цієї проблеми є залучення коштів як вітчиз-няних, так і іноземних інвесторів в економіку України, в тому числі коштів від емісій акцій, інвестиційних фондів, заощаджень населення, коштів приватних інвесторів тощо. При цьому особливо важливою проблемою сьогодення є удос-коналення науково-методичних основ механізму активізації інвестиційної діяль-ності в Україні.

Посилання

1. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні / / Урядовий кур'єр. — 1996. — 2 квіт. — С. 5.
2. Шакина А. Прямые иностранные инвестиции в странах Восточной Европы / / Мировая эконо-
мика и международные отношения. — 2003. — № 2. — С. 48-51.
3. Сухоруков А. І. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів / / Економіка Украї-
ни. — 2002. — № 8. — С. 26-33.
4. Карандакова І. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та напрямки його покращення //
Економіка. Фінанси. Право. — 1999. — № 1. — С. 8-12.
5. Україна і світове господство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін,
А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.
Опубліковано
2020-08-19