КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

  • О. М. Алікова

Анотація

Фізична культура і спорт останнім часом стали однієї з найважливіших сфер людської діяльності; величезні досягнення в цій галузі лягли в основу багатьох соціальних і науково-технологічних перетворень у суспільстві. Місце фізичної культури і спорту в житті суспільства багато в чому визначається тією роллю, що відіграють у суспільному розвитку фізичне здоров'я, знання людей, їхня фізична дієздатність, уміння й навички, можливості розвитку своїх професійних і особистісних якостей.

Посилання

1. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»: Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 2005 року / / Офіційний вісник України. — 2005. — № 6. —Ст. 348.
2. Бака М. М. Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в умовах переходу до ринкових відносин на Україні / / Освіта в галузі фізкультури: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 50-річчю ЛДІФК, 9-11 жовтня 1996 р. — Львів, 1996. —Ч. 1. — С. 50.
3. Гуськов С. И., Соколов А. С. Местные органы власти и спорт. — М.: Полиграфсервис, 1998. —С. 57.
4. Загорська А. Проблеми збереження та розвитку матеріально-технічної бази фізичної культу-ри і спорту в умовах ринкових відносин / / Молода спортивна Україна: Зб. наук. ст. з галузіфіз. культури та спорту. — Львів, 2001. — Вип. 5, т. 1. — С. 75.
5. Король Г. М., Пилипенко Н. В. Стан і завдання фізичної культури та спорту на сучасномуетапі формування економіки України / / Освіта в галузі фізкультури: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 50-річчю ЛДІФК, 9-11 жовтня 1996 р. — Львів,
1996. — Ч. 1. — С. 34-36.
6. Кулик О. М. Робота органів виконавчої влади з питань молодіжної та сімейної політики, фізичної культури, спорту і туризму щодо забезпечення реалізації Послання Президента Українидо Верховної Ради України: «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного тасоціального розвитку на 2000-2004 роки» і Програми діяльності Кабінету Міністрів України/ / Реформи заради добробуту: Зб. матеріалів всеукр. семінару-наради, Донецьк, 27-28 квітня2000 р. — К., 2000. — С. 67.
7. Экономика труда: организация и нормирование, человеческий капитал, антикризисные меро-приятия: Учеб. для вузов / Под ред. М. А. Винокура, Н. А. Горелова. — С.Пб.: Питер, 2004.— С. 154.
Опубліковано
2020-08-19