СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ТА ДИПЛОМУВАННЯМ МОРЯКІВ В УКРАЇНІ

  • Т. В. Аверочкіна
Ключові слова: державне управління

Анотація

Підписання Президентом України 15 грудня 1999 року двох указів про систему центральних органів виконавчої влади та про зміни у їхній структурі [1; 2] заклало основи нового підходу до визначення складу та системи цент-ральних органів виконавчої влади. Саме органи виконавчої влади є найважли-вішим елементом механізму державного управління, що виступили провідним об'єктом трансформаційних перетворень у ході проведення в Україні адміні-стративної реформи

Посилання

1. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р.№ 1572/99 / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2434.
2. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ президента України від15.12.1999 р. № 1573/99 / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2435.
3. Авер'янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог / / Право України. — 2003. — № 9. — С. 24.
4. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затв. Указом Президента України від22.07.1998 р. № 810/98 / / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної рефор-ми. — К., 1998.
5. Авер'янов В. Вказ. праця. — С. 24.
6. Кодекс торговельного мореплавства України / / Відомості Верховної Ради України. — 1995.— № 47-52. — Ст. 349.
7. Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України: Затв. Указом Президента України від 27.08.2004 р. № 1009/2004 / / Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. —Ст. 2333.
8. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978года (ПДМНВ — 78) с поправками (консолидированный текст) = International Convention onStandards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 1978), as amended(consolidated text). — С.Пб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2002.
9. Кривощеков В. Проблемы подготовки и дипломирования моряков в Украине / / Судоходство.— 2004. — № 9-10. — С. 10.
10. Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства: Затв. постано-вою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 р. № 2098 / / Офіційний вісник України.— 1998. — № 52. — Ст. 1953.
11. Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден: Затв.постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005р. № 38 / / Офіційний вісник Украї-ни. — 2005. — № 3. — Ст. 137.
12. Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків:Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 83 / / Офіційний вісник Украї-ни. — 2001. — № 5. — Ст. 186.
13. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р.№ 1572/99 / / Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2434.
14. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання. ДК 002:2004», затверджений наказом Держстандарту України від 28.05.2004 р. № 97«Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України,національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстан-дарту України від 31 березня 2004 року № 59 та скасування нормативних документів» //Ориентир. — 2004. — № 30.
15. Про створення Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків: наказ Міністерстватранспорту України від 17 травня 2001 р. № 292 / / http://www. itcs. org. ua.
16. Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків: Затв. наказомМіністерства транспорту України від 17 жовтня 2001 р. № 693 / / Офіційний вісник України.— 2001. — № 45. — Ст. 2027.
Опубліковано
2020-08-19