ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХУВАННЯ

  • В. М. Юрах
Ключові слова: правовий аналіз

Анотація

Подолання соціальної напруженості та збереження соціальної рівноваги, що є актуальною проблемою і напрямом державної політики, набувають важ-ливого значення в сучасних умовах реформування економічної та політичної системи України. Виходячи з цього, відбувається переорієнтація постулатів фінансового права на новий лад у системі захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних витрат, до яких можуть призвести нещасний випадок чи інші ризикові обставини. Страхування є основною правовою формою фінансового захисту в економічно розвинутих країнах.

Посилання

1. Кінащук Л. !сторико-правовий аналіз передумов виникнення страхування / / Підприємництво, господарство та право. — 2001. — № 12. — С. 60.
2. Мейер Д. И. Русское гражданское право. — М., 2000. — С. 681-682.
3. Англійсько-російський словник. — К., 1993. — С. 116.
4. Французско-русский и русско-французский словарь. — М., 1998. — С. 25.
5. Русско-немецкий словарь. — М., 1981. — С. 630.
6. Райхер В. К. Общественно-исторические типы развития страхования. — М., 1947. — С. 30.
7. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 2. — С.Пб., 1908. — С. 357.
8. Райхер В. К. Вказ. праця. — С. 31.
9. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. — М., 1999. — С. 8.
10. Там само. — С. 32.
11. Васильев Г. В., Шигильчева С. А. История страхового дела в России: Учеб. пособие. — М.,1997. — С. 14.
12. Журавлев Ю. М., Секерж И. Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). — М.,1993. — С. 3.
13. Шиминова М. Я. Государственное страхование в СССР. Правовые вопросы. — М., 1989. —С. 13.
14. Кінащук Л. Вказ. праця. — С. 62.
15. Журавлев Ю. М., Секерж И. Г. Вказ. праця. — С. 5.
16. Рейтман Л. И. Личное страхование в СССР. — М., 1969. — С. 26.
17. Райхер В. К. Вказ. праця. — С. 77.
18. Рыбников С. О. Очерки из истории страхования в России / / Вестник государственного страхования. — 1927. — № 19. — С. 111-112.
19. Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И. Страховой портфель (Книга предпринимателя. Книга страхов-щика. Книга страхового менеджера.) — М., 1994. — С. 112.
20. Рейтман Л. И. Вказ. праця. — С. 26.
21. Райхер В. К. Вказ. праця. — С. 40-41.
22. Шиминова М. Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. — М.,1989. — С. 8.
23. Бойко I. Й. Зобов'язальне право Гетьманщини. — Львів, 1998. — С. 6-14.
24. Аленичев В. В. Страховое дело России в XX веке / / Страховое ревю. — 2000. — № 1. — С. 29.
25. Клапків М. С. З історії зародження національного страхового ринку / / Фінанси України. —1998. — № 1. — С. 88.
26. Там само. — С. 29.
27. Гришаев С. П. Страхование в нормативных актах Российской Федерации и зарубежных стран.— М., 1993. — С. 126.
28. Серебровский В. И. Очерки советского страхового права. — М., 1926. — С. 20.
29. Єфименко К. О. Розвиток законодавчої та нормативної бази страхування та облік його опе-рацій / / Фінанси України. — 1998. — № 4. — С. 4.
30. Граб В. I. !сторичні джерела права. — Полтава, 1998. — С. 3.
Опубліковано
2020-08-19