АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

  • Г. М. Писаренко
Ключові слова: адміністративні послуги

Анотація

Одним з пріоритетних напрямків українського державотворення в сучас-ний період є проведення адміністративної реформи. Адміністративна реформа має на меті істотне підвищення ефективності системи управління в нашій країні. Мета «служіння» держави інтересам людини хоч і знайшла пряме тексту-альне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не ста-ла пануючою як в свідомості державних службовців, так і в практичній діяль-ності органів виконавчої влади.

Посилання

1. Концепція адміністративної реформи в Україні. — К.: Держ. коміс. з проведення в Україніадмін. реформи, 1998. — 62 с.
2. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Ін-Юре, 2002.— 668 с.
3. Голосніченко І. Правове регулювання надання державних управлінських послуг та вирішенняадміністративних спорів / / Право України. — 2003. — № 10. — С. 86-89.
4. Гаращук В. Управлінські послуги — новий інститут чи нова помилка? / / Вісник АПрН України. — 2001. — № 3. — С. 109-114.
5. Коломоєц Т. Управлінські послуги в контексті взаємодії особи й органів місцевої влади вУкраїні: концептуальний і нормативний аспекти / / Актуальні проблеми державного управ-ління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С. М. Серьогін та ін. — Дніпропетровськ, 2002. — Вип. 1 (7).— С. 178-182.
6. Матеріали семінару «Реформування основних адміністративно-правових інститутів: проблемитеорії і практики». Центр політико-правових реформ, 28 листопада 2003 р. — К. — С. 52.
7. Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративно-процедурний кодекс України (про-ект). — X.: Консум, 2003.
8. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Моногра-фія. — К.: Факт, 2002.
9. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції дляУкраїни / Авт.-упоряд. В. П. Тимощук. — К.: Факт, 2003. — 496 с.
10. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги — новий інститут адміністративного права //Право України. — 2001. — № 5. — С. 30-34.
11. Коліушко І. Управлінські (адміністративні) послуги — новела адміністративного права //Офіційний сайт Центру політико-правових реформ www.centre.pravo@org.ua
Опубліковано
2020-08-19