ҐЕНЕЗА ПРАВА ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

  • C. О. Моісеєнкова
Ключові слова: право, генеза, правогенез, соціум, суспільство

Анотація

У статті розглядається правогенез як соціально-обумовлений правовий феномен у його взаємозв’язку з явищами об’єктивної реальності. Аналізуються наявні погляди щодо виникнення та становлення права як одного з видів соціальних норм.

Посилання

1. Агафонова Е. Юридическая антропология: концептуальные идеи и принципы : дисс. … канд.юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» /Е. Агафонова ; Ростовский юрид. ин-т МВД РФ. – Ростов-на-Дону, 2009. – 145 с.
2. Алексеев С. Теория государства и права / С. Алексеев, С. Архипов и др. – М. : Норма, 1998. – 456 с.
3. Балинська О. Семіотика права : [монографія] / О. Балинська. – Львів : Львівський держ.ун-т внутр. справ, 2013. – 415 с.
4. Демиденко Г. Історія вчень про право і державу : [навч. посібник] / Г. Демиденко. – Х. : Консум,2004. – 432 c.
5. Дудченко В. Правогенеза в історичній школі права / В. Дудченко // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький : Хмельницький ун-т упр. та права, 2006. – Вип. 2(18). – С. 6–12.
6. Лубська М. Культурно-антропологічне обґрунтування природи права / М. Лубська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філософія. Політологія». –2010. – Вип. 100. – С. 23–26.
7. Лубська М. Право в системі культури / М. Лубська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філософія.:Політологія». – 2010. – Вип. 98. – С. 8–11.8. Мусатян А. Механизм правообразования: идейно-теоретический и технико-юридический аспектыавтореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений» / А. Мусатян ; Санкт-Петербургский ун-т. – СПб., 2006. – 23 с.
9. Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М. : Аспект-Пресс, 1997. – 345 с.
10. Поляков А. Общая теория права : [курс лекций] / А. Поляков. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 642 с.
11. Поляков А. Правогенез / А. Поляков // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 216–234.
12. Словник іншомовних слів / за ред. О. Мельничука. – К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1974. – 776 с.
13. Токарська А. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння : автореф. дис. докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / А. Токарська ; Київський нац. ун-т внутр. справ. –К., 2008. – 35 с.
14. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга ; пер. c нидерл. и примеч.В. Ошиса. – М. : Прогресс-Академия, 1992. – 458 с.
15. Шатина А. Историко-философские основы возникновения права : дисс. … канд. филос. наук :спец. 09.00.03 «История философии» / А. Шатина ; Мурманский гос. техн. ун-т. – Мурманск,2009. – 157 с.
16. Шеремет Л. Основні напрями дослідження правогенезу: тенденції та суперечності / Л. Шеремет //Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія «Філософські науки» :зб. наук. праць / гол. ред. В. Пазенок. – К., 2012. – Вип. 14. – С. 217–230.
17. Malinowski B. Scientific theory of culture / B. Malinowski. – New York : Oxford University Press,1960. – 150 p.
18. Savigny F. Vom Beruf unserer Zeit fue Gesetzgebung und Rechtswissenschaft / F. von Savigny. –Heidelberg, 1840. – 150 s.
Опубліковано
2020-05-08