ПРАВОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОНЯТТЯ «АНАЛІТИКА»

  • О. А. Мандзюк
Ключові слова: аналітика, види аналітики, правова аналітика, аналітична діяльність, методологія наукових досліджень, інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності, зв’язок аналітики і права, аналітико-прогнозна функція права, структурно-методологічний підхід у праві, аналітика нормотворчості

Анотація

У статті викладено доктринальні підходи до розуміння поняття «аналітика» із подальшою авторською класифікацією цих підходів. Визначено взаємний зв’язок широкого спектру видів аналітики із можливостями їх галузевого правового регулювання. Закладені підвалини для подальшого розвитку правової аналітики як окремого напряму знань і діяльності. Аргументовано доведено значний пра-вовий потенціал ключового поняття. Вивчення ситуації в сучасній Україні виявило парадоксальну ситуацію. На тлі значної активізації аналітичної діяльності поняття «аналітика» в галузі науки недостатньо вивчене та систематизоване. Автор статті виявив, що тлумачення терміна в словниках сучасної української мови є неповним, морально застарілим, не відповідає практиці вживання. Доктринальні підходи до трактування ключового поняття характеризуються широким діапазоном. Вчений систематизує такі підходи та виокремлює такі типи в авторській класифікації: орієнтовані на знання, структурно-методологічні, орієнтовані на діяльність та управлінські. Новаторство автора проявляється в тому, що він демонструє відповідність певних видів аналітики певним галузям правового регулювання. Вчений вважає необхідним подальше дослідження та впровадження у практику діяльності таких напрямів, як юридична аналітика. Він вважає, що цей напрям не повинен обмежуватися лише гносеологічною сферою, а поширюватися на сферу діяльності. У статті представлено авторське бачення структурних елементів правової аналітики. Дослідження підтверджує значний правовий потенціал поняття «аналітика» та розкриває подальші перспективи наукових досліджень.

Посилання

1. Esther Dyson. Release 2.0: A design for living in the digital age. NY : Broadway Books, 1997. 307 р.
2. Сурмін Ю.П. Аналітика державного управління: сутність і тенденції розвитку. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej5/txts/06sypdsv.htm.
3. Сопілко І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності // Цивільний процес і право. Сімейне право. 2013. № 12. С. 88–104.
4. Коломієць Є.В. Удосконалення механізму інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління в Україні : дис. канд. юрид. наук : 25.00.02. Київ, 2015. 211 с.
5. Мищишин М.В. Проблемні питання правового регулювання інформаційно-аналітичного забезпе-чення протидії організованій злочинності і корупції. Право і суспільство. 2016. № 3. Ч. 2. С. 163–171.
6. Негодченко В.О. Адміністративно-правові засоби забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. № 18. Т. 1. С. 149–153
7. Нонік В.В. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 67–72.
8. Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Вип. 3 (15). С. 64–69.
9. Ростовська К.В. Актуальні питання інформаційно-аналітичного забезпечення державної антикорупційної політики. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 5. С. 244–246.
10. Стаценко-Сургучова І.С. Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної безпеки України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 07. Нац. ун-т держ.податкової служби України. Ірпінь, 2008. 20 с.
11. Етимологічний словник української мови в семи томах / Гол. редактор О.С. Мельничук. Київ :Наукова думка, 1982. Т. 1. 631 с.
12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов.ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
13. Новий словник іншомовних слів. Укладання і передмова О.М.Сліпушко, 20 000 слів. Київ : Аконіт, 2008. 848 с.
14. Баронін А.С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі. Київ : Видавець Паливода А.В., 2005. 128 с.
15. Курносов Ю.В. Конотопов П.Ю. Аналитика, методология, технология и организация информационной аналитической работы. Москва : Русаки, 2004. 512 с.
16. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие. / Ю.П. Сурмин. Киев : МАУП, 2003. 368 с.
17. Дяченко Н.П. Методологічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/3/02.pdf.
18. М.П. Звидрина. Разнообразие специализаций аналитиков и профессиональных требований к ним. / М.П.Звидрина ; Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, 2013. – Т. 197. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/raznoobrazie-spetsializatsiy-analitikov-i-professionalnyh-trebovaniy-k-nim.
19. Туронок С.Г. Политический анализ: Курс лекцій : учеб. пособие. Москва : Дело, 2005. 360 с.
20. Л.Я. Філіпова, І.В. Захарова. Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів. Вісник ХДАК. Випуск 28, 2009. С. 44–52.
21. Данкова Ж.Ю. Проблематизация аналитической деятельности в сфере государственного управления. Власть. 2016. № 6. С. 15–22.
22. Про утворення Інституту модернізації освіти та Інституту освітньої аналітики. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 687. Урядовий кур’єр від 09.12.2014. № 229.
23. Офіційний сайт Інституту освітньої аналітики МОН України. URL: http://iea.gov.ua/.
24. Громадська організація «Експертно-дорадчий центр «Правова аналітика». URL: https://opendatabot.ua/c/37741366.
25. Правова аналітика. Інформаційне агентство «Факт». URL: https://fact.org.ua/legal_analytics/.
26. Альманах права. Правова аналітика : доктринальні підходи та галузеві виміри. Вип. 9. Київ : Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького. 2018. 512 с. // http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/almanah_prava.html.
27. Богініч О.Л. Правова аналітика – сучасний дискурс. Альманах права. 2018. Випуск 9.С. 122–126.
28. Оніщенко Н. Функції правової аналітики: теоретичні виміри, практичні засади. Visegrad Journal on Human Rights. 2017. № 1 / 2. С. 134–138.
29. Оніщенко Н.М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу. Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 16–19.
30. Тарахонич Т.І. Правова аналітика та її роль в механізмі правового регулювання. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 283–287.
31. Селіванов А.О. Правова аналітика як важлива умова судової юриспруденції і науково обґрунтованої практики. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 8–10.
32. Нагребельний В.П. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 28–35.
33. Орлюк О.П. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності через призму правової аналітики. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 45–52.
34. Бараш Є.Ю. Правова аналітика в сфері виконання кримінальних покарань. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 100–105.
35. Андрійко О.Ф. Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 55–62.
36. Гетьман-П’ятковська І.А. Правова аналітика взаємодії міжнародного права і моралі: правові аспекти сучасності. Альманах права. 2018. Випуск 9. С. 140–144.
Опубліковано
2020-08-19