КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Д. В. Крилов
Ключові слова: концепція, програма, концептуальні засади, адміністративно-правове регулювання, публічно-сервісна діяльність, Державна податкова служба України

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених, норм чинного законодавства України визначено та охарактеризовано концептуальні засади вдосконалення адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України. Обґрунтовано доцільність розробки двох нормативно-правових актів, зокрема: «Концепції розвитку Державної податкової служби України на 2020–2025 роки» та «Програми покращення публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України». Наголошено, що серед основних пріоритетів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику, є стимулювання добровільної сплати податків, розвиток податкових сервісів. З’ясовано, що «Концепції розвитку Державної податкової служби України на 2020–2025 роки» повинна бути спрямована на те, щоб забезпечити сталий розвиток новоствореного органу державної влади. В ній мають бути визначені мета, завдання, а також найбільш пріоритетні напрями розвитку даного відомства. Крім того, обов’язково повинно бути окреслено коло інструментів та засобів, за допомогою яких дані цілі можуть бути досягнуті. Визначено, що «Програма покращення публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України» представляє собою своєрідний план дій, які має вчинити законодавець на шляху вдосконалення публічно-сервісної діяльності Державної податкової службиУкраїни.Обов’язковими моментами, які мають бути враховані в окресленому нормативно-правовому акті, мають стати напрями покращення кадрового, матеріально-тех-нічного, фінансового, інформаційного забезпечення діяльності Державної податкової служби України. Окрема увага має бути присвячена протидії корупції в податкових органах. Зроблено висновок, що Концепція розвитку Державної податкової служби України повинна бути спрямована на те, щоб забезпечити сталий розвиток новоствореного органу державної влади. В ній мають бути визначені мета, завдання, а також найбільш пріоритетні напрями розвитку даного відомства. Крім того, обов’язково повинно бути окреслено коло інструментів та засобів, за допомогою яких зазначені цілі можуть бути досягнуті. 

Посилання

1. Левчук С.М. Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти надання адміністративних послуг. Право і суспільство. 2015. № 6.2. С. 108–114.
2. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» / Схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/conv.
3. Про схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-р/conv.
4. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України / Постанова Верховної Ради України від 14.04.2016 №1099-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-19/conv.
5. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 08.02.2017 № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р/conv.
6. Левчук С.М. Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Левчук Сергій Миколайович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Ірпінь , 2017. 19 с.
7. Єгарміна В. Податковий контроль: теоретичні засади і практика. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. №1. С. 166–176.
8. Гриджук І.А. Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо здійснення податкового контролю. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/27.pdf.
9. Миронюк Р.В. Окремі шляхи удосконалення діяльності Державної фіскальної служби щодо надання адміністративних послуг. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Вип.№3. 2015 р. С. 43–47.
10. Населення Запорізької області 2007 р. : Стат. зб. / За ред. А.В. Ротаря. Відп. за випуск Г.В. Фефанова ; Держ. ком. статистики України, Головне управління статистики у Запорізькій області. Запоріжжя, 2008. 111 с.
Опубліковано
2020-08-19