ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • М. В. Голуб
Ключові слова: правові основи, публічний порядок, громадський порядок, громадські місця, Національна поліція України

Анотація

Ефективна діяльність правоохоронної системи сучасної України неможлива без усвідомлення необхідності залучення громадськості для охорони публічного порядку, розроблення та впровадження різних форм взаємодії населення і правоохоронних структур. Так, метою статті є аналіз деяких особливостей організаційно-правових засад діяльності Національної поліції України щодо взаємодії з громадськістю в такій її формі участі в заходах із забезпечення публічного порядку, як громадське формування. З’ясовано, що організація підготовки членів громадських формувань з охорони публіч-ного порядку здійснюється територіальними органами Національної поліції України. Навчання проводяться зі слухачами, які увійшли до складу громадських формувань уперше; як правило, у цьому процесі не задіяні члени формувань, які вже мають певний досвід участі в таких формуваннях. Керівні регіональні органи Національної поліції України у процесі підготовки безпосередньої участі не беруть. Важливо акцентувати увагу на тому, що на цей час досі не прийнято нормативний документ, який регламентував би процес підготовки членів громадських формувань з охорони публічного порядку і в якому були би визначені основні напрями підготовки, права й обов’язки територіальних органів та управлінських структур. Зроблено висновок, що сьогодні мають місце позитивні зрушення, які спрИяють стабілізації оперативної обстановки, проте водночас є й певні проблеми. Немає сумніву в тому, що без залучення населення, активної участі територіальних громад, їх окремих представників принципового позитивного зрушення у справі забезпечення публічного порядку на вулицях та в інших громадських місцях досягти неможливо. Можна стверджувати, що чим більша частина населення села, селища чи міста буде задіяна у спільних із Національною поліцією України заходах із забезпечення публічного порядку на території свого населеного пункту, чим відповідальніше будуть ставитися до цього громадяни, чим різноманітнішими будуть форми цієї участі, чим більше будуть враховані регіональні особливості кожної конкретної місцевості, тим вагомішими будуть результати такої взаємодії.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр/print.
2. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/580-19.
3. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 2017 року № 650 / Міністерство внутрішніх справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17.
4. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 червня 2000 року № 1835-III / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14.
5. Звіт за результатами роботи органів та підрозділів за 12 місяців 2019 року / Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України в Харківській області. URL: https://hk.npu.gov.ua/materials/strukturni-pidrozdili/upravlinnya-preventivnoji-diyalnosti.
6. Каблов Д.С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія. Донецьк : ДЮІ, 2010. 170 с.
7. Долгополов А.М. Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2008. 268 с.
8. Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1872 / Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/1872-2000-п.
9. Про затвердження Інструкції про роботу з громадськими формуваннями з охорони державного кордону : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 вересня 2014 року № 948 / Міністерство внутрішніх справ України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-14.
Опубліковано
2020-08-19