ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ЗМІНИ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

  • А. В. Бабінська
Ключові слова: прокурор, прокуратура, посада, вимоги, кваліфікаційний іспит, спеціальна підготовка, присяга прокурора

Анотація

У статті з урахуванням реформ окремих елементів системи правоохоронних органів проведено правовий аналіз процедури зайняття посади прокурора за законодавством України. Прокуратура України є єдиною системою, яка здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Доведено важливість дослідження питань, що стосуються добору тих осіб, які структурно формують вказаний правоохоронний орган, для того, щоб його функції були належно виконані. Проведено аналіз нормативно-правових особливостей процедури зайняття посади прокурора із урахуванням змін вітчизняного законодавства. Завданнями дослідження визначено: охарактеризувати вимоги до кандидатів на посаду прокурора; проаналізувати етапи процедури зайняття посади прокурора та їх специфіку; виявити проблеми та сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у відповідній частині. Запропоновано процедуру зайняття посади прокурора (за вітчизняним законодавством, з урахуванням відповідних змін) умовно поділяти на декілька етапів: встановлення відповідності кандидата встановленим вимогам, які умовно можна поділити на «позитивні» та «негативні», та подання кандидатом на посаду прокурора відповідної заяви та необхідних документів, визначених законодавством; складання особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, кваліфікаційного іспиту; проведення відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження, спеціальної перевірки кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит; проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної підготовки в Тренінговому центрі прокурорів України; призначення особи на посаду прокурора та складення особою присяги прокурора. Виявлено певні недоліки у регламентації процедури зайняття посади прокурора (зокрема, під час формулювання вимог до кандидатів на посаду прокурора), запропоновані можливі шляхи їх усунення.

Посилання

1. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#n269.
2. Нечипоренко С.І. Проблеми правового регулювання процедур добору та прийняття на службу в органи прокуратури. Форум права. 2010. № 4. С. 679–685. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10ncivop.pdf.
3. Про затвердження переліку посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи в галузі права : Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 07.02.2018 р. № 30дк-18. URL: https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/02/07/611.
4. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n550.
5. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18.
6. Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора: Наказ Генеральної прокуратури України від 05.04.2016 р. № 135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0646-16#n14.
Опубліковано
2020-08-19