ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  • Л. М. Андрусів
Ключові слова: нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, процедура оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, офіційне оприлюднення, неофіційне оприлюднення, електронне оприлюднення

Анотація

Метою статті є характеристика порядку, встановлення особливостей та проблемних аспектів оприлюднення нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України. Наголошено на тому, що найбільш деталізованим, забезпеченим правовим підґрунтям і техніко-юридичними правилами є порядок оприлюднення законів, оскільки ці нормативно-правові акти не тільки мають найвищу юридичну силу, а й регулюють найважливіші суспільні відносини. Так, у статті охарактеризовано процедуру оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а саме її правове регулювання. Систематизовано форми офіційного та неофіційного оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, а також описано їх засоби. Зазначено, що офіційне оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України здійснюється державною мовою в п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку та підписання. Виокремлено проблемні аспекти оприлюднення нормативно-правих актів Кабінету Міністрів України, які потребують техніко-юридичного врегулювання, а саме: уніфікацію правового забезпечення, оскільки норми, які регулюють відносини з оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, встановлюють різні порядки оприлюднення; нормативне закріплення понять «офіційне оприлюднення» й «неофіційне оприлюднення»; процедуру електронного оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Визначено, що офіційне оприлюднення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України здійснюється у формі офіційного опублікування та у формі надсилання відповідним державним органам та органам місцевого самоврядування актів, які не мають загального значення, або актів з обмежувальними грифами. Засобом офіційного оприлюднення є офіційні друковані видання – «Офіційний вісник України» та газета «Урядовий кур’єр».

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.07.2019).
2. Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 15.04.2019).
3. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (дата звернення: 03.09.2019).
4. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року № 794-VII / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18/page (дата звернення: 14.08.2019).
5. Про набрання чинності нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України : лист Міністерства юстиції України від 8 липня 2008 року № 5928-0-33-08-34 / Міністерство юстиції України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/v5928323-08 (дата звернення: 16.04.2019).
6. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 / Президент України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503/97 (дата звернення: 23.07.2019).
Опубліковано
2020-08-19