ЛІЦЕНЗІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • К. В. Тимошенко
Ключові слова: адміністративний процес

Анотація

Ліцензування господарської діяльності за її видами є складовою державно-го регулювання підприємництва в Україні, спрямованого на забезпечення єди-ної державної політики у цій сфері. Головним завданням ліцензування є за-хист економічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встанов-лення з боку держави певних умов і правил провадження окремих видів госпо-дарської діяльності

Посилання

1. Кармазіна О. Ліцензування роздрібного та оптового продажу горілчаних і тютюнових виробів/ / Юридичний журнал. — 2004. — № 7. — С. 36-39.
2. Мельничук Г. Приостановление действия и аннулирование лицензии / / Арбитражная практика. — 2003. — №8. — С. 22-31.
3. Гейко Н. Лицензирование предпринимательской деятельности: состояние и проблемы его пра-вового регулирования / / Підприємництво, господарство і право. — 1996. — № 2. — С. 3-10.
4. Іванченко О. Консультує фахівець / / Підприємництво в Україні. — 2001. — № 6-7. — С. 12.
5. Глушко Е. Правовое регулирование лицензирования / / Закон. — 2001. — № 10. — С. 121-126.
6. Осадчук Г. Окремі проблеми у сфері ліцензування / / Юридичний журнал. — 2003. — № 7. —С. 50-53.
7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р./ / Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
8. Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу: Постанова КМУ від 29.11.2000 № 1775 / / Офіційнийвісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 36.
9. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окре-мого виду господарської діяльності: Постанова КМУ від 04.07.2001 № 756 / / Офіційнийвісник України. — 2001. — № 35. — Ст. 17.
10. Лаптун Г. Особливості національного ліцензування / / Закон і бізнес. — 2000. — № 35. — С. 27.11. Про внесення доповнення до пункту 1 Положення про Державний комітет України з питаньполітики та підприємництва: Указ Президента України від 5 березня 2001 року№ 149 / / Урядовий кур'єр. —2001. — № 27. — С. 7.
Опубліковано
2020-08-19