РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В СЕЛИЩАХ З ЗЕМЛЯМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Л. В. Тесля

Анотація

Відповідно до ст. 142 Конституції України та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» матеріальною і фінансовою основою місце-вого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси. Місцеве самоврядування без матеріаль-ної і фінансової бази розвиватися не може.

Посилання

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг. ред. П. В. Мельника.— К.: Юрінком Інтер, 2003. — 416 с.
3. Земельний кодекс Украины. — X.: Одиссей, 2003. — 111 с.
4. Про місцеве самоврядування: Закон України, прийнятий Верховною Радою України21.05.1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №24. — Ст. 170.
5. Про плату за землю: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 03.07.92 р. //Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 238.
6. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р. / / Відомості Верховної РадиУкраїни. — 1997. — № 16. — Ст. 119.
7. Про місцеві податки та збори: Декрет КМ України від 20.05.1993 р. / / Відомості ВерховноїРади України. — 1993. — № 13. — Ст. 113.
8. Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортів: Постанова КМУкраїни від 15.12.1997 р. № 1391, затв. Постановою КМ України від 28. 12. 1996 року № 1596,викладеної в новій редакції, яка діє з 01.01.98 р. / / Офіційний вісник України. — 1998. —№ 1.
9. Територіальна організація влади в Україні / За заг. ред. А. П. Зайця. — К.: Видав. дім «ІнЮре», 2002. — С. 11-21.
Опубліковано
2020-08-19