УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ: УКРАЇНА ТА ДОСВІД ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • О. О. Пифко
Ключові слова: професійні спілки, діяльність професійних спілок, права професійних спілок, законотворчий процес, участь професійних спілок у законотворчому процесі, захист трудових і соціальних прав

Анотація

Стаття присвячена порівняльному дослідженню участі професійних спілок у законотворчому про-
цесі в Україні та окремих країнах Європейського Союзу. Окреслюються основні аспекти конституцій-
но-правового регулювання участі професійних спілок у законотворчому процесі в Україні, Польщі та
Латвії. Аналізується вплив відсутності у профспілок права законодавчої ініціативи на ефективність
реалізації ними своїх завдань в Україні, Польщі та Латвії.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Фатхутдінова О.В. Теоретико-правові проблеми юридичного процесу : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних
і правових учень», Київ, 2000. 16 с.
3. Богачова О.В. Законотворення: теоретико-прикладні аспекти : монографія. Кам’янець-
Подільський : Рута, 2012. 446 с.
4. Пацкан В.В. Співвідношення законотворчої та законодавчої діяльності. Visegrad Journal on
Human Rights. 2014. № 1. S. 103–110.
5. Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності : Закон Союзу Радянських
Соціалістичних Республік від 10 грудня 1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v1818400-90.
6. Шакірова А.Ю. Адміністративно-правовий статус профспілок в Україні : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.07. Ірпінь, 2015. 213 с.
7. Середа О.Г. Повноваження профспілок у механізмі правового захисту прав працівників.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2015. № 15(1).
С. 123–125.
8. Соломінчук В.В. Участь професійних спілок у розбудові соціально-правової держави (теорети-
ко-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2018. 228 с.155
Актуальні проблеми держави і права
9. Деркач В.А. Формування механізму соціального партнерства. Державне будівництво. 2007.
№ 2. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21D
BN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/DeBu_2007_2_39.pdf.
10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. URL: http://isap.sejm.gov.pl/De
tailsServlet?id=WDU19970780483.
11. Latvijas Republikas Satversme. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=57980.
12. Крутько А.Л. Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.01. Харків, 2017. 248 с.
13. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. URL:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990620688.
14. Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. URL: https://likumi.
lv/doc.php?id=58065.
15. Eckhardt K. Instytucja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej. URL:
http://www.wspia.eu/file/15777/09-ECKHARDT.pdf.
16. Działalność związków zawodowych w Polsce. URL: https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2017/K_087_17.PDF.
17. Trappmann V. Związki zawodowe w Polsce aktualna sytuacja, struktura organizacyjna,
wyzwania. Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, 2012. URL:
http://www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/Analiza_Zwiazki_zawodowe_Trappmann.pdf.
18. Eiropas Savienības normatīvo aktu un politikas dokumentu ekspertīze 2011. gada aprīļa ziņojums.
Grozījumi likumā Par arodbiedrībām. URL: http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/3418/grozijumi_
likuma_par.arodbiedribam_30042011_gala.pdf.
19. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001064.
20. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.
21. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 731. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF#n35.
22. Arodbiedrību likums. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=265207.
23. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU19910550234.
24. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego. URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001240.
Опубліковано
2019-12-19