ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

  • А. Ю. Старченко
Ключові слова: інформатизація

Анотація

Останні два десятиліття у світі стали часом активної трансформації систе-ми державного управління, направленої на підвищення його ефективності й результативності. Однією з причин повільного й важкого просування реформ в Україні є низька ефективність існуючої системи державного управління в забезпеченні реалізації жорсткого контролю виконання законодавчих і норма-тивних актів, прийнятих Верховною Радою, Президентом, Кабінетом Міністрів та іншими органами державної влади.

Посилання

1.Про Національну програму інформатизації: Закон України / / Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 27-28.
2. Дегтяр А. Інформаційно-аналітична діяльність як засіб підвищення якості державно-управрішень / / Зб. наук. пр. Національної академії державного управління при Прези-дентові України. — 2003. — Вип. 1.
3. Чукут С. Сутність електронного уряду та принципи його організації / / Вісник Національноїакадемії державного управління при Президентові України. — 2003. — № 2. — С. 429-433.
4. Семенченко А. І. Інформатизація як засіб демократизації суспільства / / Матеріали «кругло-го столу» «Державна інформаційна політика — проблеми законодавчого забезпечення». — К.,2002.
5. Матеріали «круглого столу» «Державна інформаційна політика — проблеми законодавчогозабезпечення». — К., 2002.
6. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. — К.: Кондор, 2004. —С. 384.
7. Швець М., Калюжний Р., Гавловський В., Цимбалюк В. Інформаційне законодавство України:концептуальні основи формування / / Право України. — 2001. — № 7. — С. 88-91.
8. Лавріненко В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2003. —№ 1. — С. 502-507.
9. Гавловський В., Гриценко В., Цимбалюк В. С. Організаційно-правові питання формування державної інформаційної політики в Україні / / Науковий вісник: Зб. наук. пр. Акад. держ.податкової служби України. — 2002. — № 3. — С. 177-182
Опубліковано
2020-08-19