АКТИ УПРАВЛІННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • С. М. Мойсак
Ключові слова: адміністративне право України

Анотація

Вступ України до Ради Європи і прийняття відповідних міжнародних зобо-в'язань потребують від юристів, науковців та правотворців набуття досвіду та вмінь, які б відповідали європейському рівню вимог, потрібних для юридичної роботи. В світлі Концепції адміністративної реформи, яка втілюється у прак-тичне життя завдяки прийнятому Указу Президента України від 22 липня 1998 р. «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [1], чи не основним завданням є оновлення законодавчої бази адмі-ністративних правовідносин, а отже нове формування джерел адміністративно-го права та її невід'ємного елемента — акта державного управління.

Посилання

1. Офіційний вісник України. — 1999. — № 1. — Ст. 43.
2. Музиченко П. Нове бачення проблеми джерел права / / Юридический вестник. — 1998. —№ 3. — С. 108.
3. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учеб. для юрид. вузов и фак. — М.:НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — С. 400.
4. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко.— М.: Зерцало, 1998. — Т. 2. Теория права. — С. 132.
5. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. — 8-е изд. — 1908. — С. 305.
6. Загальна теорія держави і права: Підручник / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — С. 293.
7. Онищенко Н. М. Джерела права та правові системи сучасності / / Правова держава: Щорічникнаук. пр. Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. — К., 2001. — Вип. 12. — С. 92.
8. Советское административное право. (Общая часть) / О. М. Якуба. — К.: Вища шк., 1975. —С. 56.
9. Гессен В. М. Административное право. — С.Пб., 1903. — С. 16-17.
10. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. —К.: Преса України, 1997. — 80 с.
11. Толстик В. А. Иерархия источников российского права: Монография. — Н. Новгород: Изд-воОбщество Интелсервис, 2002. — С. 15.
12. Васильев Р. Ф. Акты управления: (Значение, проблема исследований, понятия). — М.: МГУ,1987. — 140 с.
13. Петров Г. И. Советское административное право. — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1960. —С. 178-179; Советское административное право / Отв. ред. А. Е. Лунев. — М., 1960. — С. 112-114; Власов В. А., Студенкин С. С. Советское административное право. — М.: Госюриздат,1959. — С. 124-126; Советское административное право. (Общая часть) / О. М. Якуба. — К.:Вища шк., 1975. — С. 133.
14. Васильев Р. Ф. О понятии правового акта / / Вестник Московского университета. Сер. 11. Право.— 1998. — № 5. — С. 7.
15. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. — О.: Юрид. л-ра,2003. — С. 177.
16. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. — О.:Юрид. л-ра, 2004. — С. 250.
17. Васильев А. С. Административное право Украины. (Общая часть): Учеб. пособие. — X.: Одис-сей, 2001. — С. 147.
18. Бахрах Д. Н. Административное право: Учеб. для вузов. — М.: БЕК, 1996. — С. 158.
19. Административное право. (Общая и особенная части) / Под ред. Ю. М. Козлова. — М.: Юрид.лит., 1968. — С. 207.
20. Стефанюк В. Правові акти управління / / Право України. — 2003. — № 7. — С. 7.
21. Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Феде-рации: Учебник. — М.: ЗЕРЦАЛО ТЕИС, 1996 — С. 230.
22. Офіційний вісник України. — 1998. — № 27. — Ст. 1004.
23. Харитонова О. І. Вказ. праця. — С. 255.
Опубліковано
2020-08-19