АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У США

  • Н. В. Мішина
Ключові слова: муніципальне управління

Анотація

На сучасному етапі в Україні багато уваги приділяється реформуванню ад-міністративно-територіального поділу держави. Його ефективність сприятиме, в тому числі, підвищенню ефективності функціонування органів місцевого са-моврядування, система яких в Україні будується, насамперед, з урахуванням саме адміністративно-територіального поділу. Тому вивченню як національно-го, так і іноземного досвіду з цього питання приділяється істотна увага. Цікавим для вивчення уявляється досвід США, але вивчення відповідних досліджень вказує на те, що автори досить фрагментарно надають інформацію саме щодо адміністративно-териториального поділу цієї держави, або така інфор-мація містить не досить точні дані

Посилання

1. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол. авт.;
За заг. ред. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С. 309.
2. Козюра І. В., Лебединська О. Ю. Місцеве самоврядування в Україні (становлення та еволю-
ція): Навч. посіб. — Ужгород: Патент, 2003. — С. 95.
3. Local Government in the USA / / Encyclopedia Encarta Online Deluxe — http://encarta.msn.com/
encartahome.asp.
4. Куфакова Н. А. Местное управление в буржуазных странах и странах, освободившихся от
колониальной зависимости / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Каф. теории и
истории госуд. и права. — М., 1969. — С. 49.
5. The United States of America / / Encyclopedia Britannica — http://www.britannica.com.
6. Census Bureau. Government Organization, 2002. — http://www.census. gov.
7. Державне управління, державна служба і місцеве самоврядування: Монографія / Кол. авт.;
За заг. ред. О. Ю. Оболенського. — Хмельницький: Поділля, 1999. — С. 309.
8. Козюра І. В., Лебединська О. Ю. Вказ. праця. — С. 95.
9. Liberty Township Planning and Zoning Boards / / http://www. libertytownship.org/Municipal/
Ltplanning/LTPZ.html.
10. Мишин А. А. Государственный строй США. — М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1958. — С. 85.
11. The Constitution of the State of Colorado / / http://i2i.org/SuptDocs/ColoCon/cnart.20.html.
12. Illinois. Subcounty General Purpose Government // http://www.census.gov/prod/abs/
gc79org.html.
13. Саханенко С. Є. Політичне управління містом в умовах самоврядування. — О.: ОФ УАДУ,
2001. — С. 115.
14. McCarthy Jr. D. J. Local Government Law In A Nutshell. — St. Paul, Minn.: West Publishing Co,
1990. — P. 51.
15. Крылов Б. С. Государственный строй Великобритании. — М.: Госюриздат, 1957. — С. 42.
16. Драго P. Административная наука. — М.: Прогресс, 1982. — С. 155.
17. Рекомендація КМРВЄ 102 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні / / Місцеве
самоврядування: 10 років здобутків / За ред. М. Пухтинського. — К., 2002. — С. 348-355.
18. Транин А. А. Административно-территориальная организация капиталистического государ-
ства. — М.: Наука, 1984. — С. 15-16.
19. Куфакова Н. А. Вказ. праця. — С. 29.
20. Local Government in the USA / / Encyclopedia Encarta Online Deluxe — http://encarta.msn.com/
encartahome.asp.
21. Куфакова Н. А. Вказ. праця. — С. 49.
22. The United States of America / / Encyclopedia Britannica — http://www.britannica.com.
23. California Health Facilities Finance Authority (state) / / http://www.california.gov.org/
s_distr_84.htm.
24. Louisiana Drainage Districts (parish) / / http://www. louis. gov. org/dis6. htm.
25. Alabama Municipal Electric Authority / / http://www. munelectrauth. al. org/government. html.
26. Крылов Б. С. Федерализм, штаты и местное самоуправление. — М.: Наука, 1968. — С. 176-177.
27. Куфакова Н. А. Вказ. праця. — С. 51.
28. Местные органы в политической системе капитализма. — М.: Наука, 1985. — С. 31-32.
29. Барабашев Г. В. Местное самоуправление. — М.: Изд-во МГУ, 1996. — С. 30.
30. Census Bureau. Government Organization, 2002 / / Там само.
Опубліковано
2020-08-19