ДЕРЖАВНА КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ

  • О. Р. Копієвська
Ключові слова: держава, культурна політика

Анотація

самому широкому розумінні культурою можна назвати весь комплекс найбільш яскравих духовних, матеріальних, інтелектуальних і емоційних рис, що характеризують суспільство або соціальну групу. У політичному змісті культура може відігравати значну роль у самих різних галузях життя: у захисті волі думки; у розвитку самосвідомості людей і спри-янні культурному різноманіттю; у підтримці творчої діяльності й участі в ній населення. У цій якості культура впливає на якість життя людей і співтова-риств, а також на розвиток активного суспільства. Культура є запорукою ста-більного розвитку й потенційно приводить до збільшення економічних благ. У даній статті розглядається культурна політика як специфічний регулюю-чий вплив у широкій сфері життєдіяльності суспільства, що охоплює культуру не лише як базову галузь, але й право, освіту, науку тощо.

Посилання

1. Манди С. Культурная политика: Краткое руководство / / Культурная политика в Европе: Сб.материалов. — М., 2002. — С. 37-99.
2. Грищенко О. Культура і влада: теорія і практика культурної політики в сучасному світі. —К., 2000. — 280 с.
3. Corijn E., Mommaas H. Urban Cultural Policies in Europe / / Complilation of Background StudiesCommissioned as part of the preparation of The European Report On Culture & Development —Council of Europe, CMC (95) 3 Prov. — P. 70-115.
4. Гриценко О. Культурна політика: концепції і досвід. — К., 1994. — 60 с.
5. Corijn E., Mommaas H. Urban Cultural Policies in Europe / / Complilation of Background StudiesCommissioned as part of the preparation of The European Report On Culture & Development —Council of Europe, CMC (95) 3 Prov. — P. 70-115.
6. Использование культурной политики в процессах развития: Док. межправительст. конф. //Культурная политика в Европе: выбор стратегий и ориентиров: Сб. материалов. — М., 2002.— С. 9-17.
7. Гриценко О., Стріха М. Основні положення Концепції державної культурної політики Украї-ни: (Проект) / / Культура і життя. — 1995. — 21 січ.
8. Проблемы общей теории права и государства: Учеб. для вузов / Под ред. В. С. Нерсесянца. —М.: Норма, 2004 — 832 с.
Опубліковано
2020-08-19