АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

  • О. В. Дідич
Ключові слова: адіністративно-правовий статус

Анотація

Проблемам визначення поняття та структури правового статусу особи при-діляється неабияка увага як у загальній теорії права, так і у галузевих науках. Але, попри певну дослідженість питання, фахівці й досі не дійшли єдиної точ-ки зору з цього приводу. Поняття «правовий статус» має широке значення. Латинське слово «status» означає стан, положення. Відповідно до нього під статусом суб'єкта права ро-зуміють його правовий стан, що характеризується комплексом юридичних прав і обов'язків. Слід при цьому зауважити, що у фаховій літературі поняття «пра-вовий статус» і «правове положення» нерідко ототожнюються [1]. Це є резуль-татом того, що термін «правовий статус» не віднайшов чіткого відображення. Деякі вчені пропонують використовувати його для загальної характеристики положення суб'єкта, оскільки термін «правове положення» частіше викорис-товується для характеристики суб'єкта у певному колі суспільних відносин. Правовий статус, таким чином, охоплює всі види зв'язків

Посилання

1. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М.,1997. — С. 231.
2. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — С. 123.
3. Проблемы общей теории права: Учеб. для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца. — М., 2001.— С. 225.
4. Якимов Ю. Я. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации. —М., 1999. — С. 14.
5. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів/ / Право України. — 2002. — № 8. — С. 22.
6. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. — Х., 2000. — С. 411.
7. Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. — М., 1997. — С. 93-102.
8. Бахрах Д. Н. Административное право России. — М., 2000. — С. 77.
9. Кирилов С. Акции: организационно-правовое регулирование. — Х., 2002. — С. 281.
Опубліковано
2020-08-19