СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ЙОГО ОХОРОНИ

  • Х. П. Ярмакі
Ключові слова: громадський порядок

Анотація

Побудова правової держави потребує удосконалення всіх суспільних відно-син і, в першу чергу, відносин, що складають зміст громадського порядку. Пи-тання охорони громадського порядку завжди були, є і будуть актуальними для цивілізованого суспільства. Вони мають як наукове, так і практичне значення, оскільки зміст громадського порядку, активність його охорони впливають на стабільність прав громадян, всебічне задоволення їх матеріальних і духовних потреб. Саме у сфері громадського порядку реалізується значна частина особи-стих прав громадян, важливі політичні свободи, соціально-економічні та куль-турні права. Гарантії прав і свобод громадян у даній сфері традиційно розгля-даються як загальні умови реалізації прав і свобод або спеціальних (юридич-них) засобів, які не завжди забезпечують надійну реалізацію, охорону, а в необ-хідних випадках і захист порушених прав. Демократизація України, викорис-тання світових стандартів захисту прав і свобод людини і громадянина, праг-нення України стати повноправним учасником світової спільноти роблять наукові дослідження з питань охорони громадського порядку надзвичайно актуальними.

Посилання

1. Вельский К. С. Полицейское право: Лекционный курс. — М.: Дело и сервис, 2004. — С. 240.
2. Новий тлумачний словник української мови: В 4 т. Т. 3/ Уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко.— К.: Аконіт, 1999. — 927 с.
3. Моль Р. Энциклопедия государственных наук. — С.Пб., 1868. — С. 251.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Рус. яз., 1980. — Т. 4. —680 с.
5. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. — 18-е изд., стереотип. —М.: Рус. яз., 1987. — 797 с.
6. Адміністративне право України: Підруч. для юрид. вузів і ф-тів / За ред. Ю. П. Витяка. —X.: Право, 2000. — 520 с.
7. Коваль Л. Адміністративне право України: (Загальна частина): Курс лекцій. — К.: Основи,1994. — 154 с.
8. Вахрах Д. Н. Административное право: Учеб. для вузов. — М.: ИНФРА-М НОРМ, 2000. —526 с.
9. Корнієнко М. В. Роль органів внутрішніх справ України в охороні громадського порядку приускладненні оперативної обстановки. — Дніпропетровськ: Україна, 2001. — 430 с.
10. Ульянов О. І. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадськогопорядку: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. — X., 2002. — 180 с.
11. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Підзаг. ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьева. — К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. — 177 с.
12. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — 2-е изд., перераб. идоп. — М.: Юристъ, 1996. — 472 с.
13. Лукашева Е. А. Право, мораль, личность. — М.: Наука, 1986. — 264 с.
14. Словарь иностранных слов. — 19-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1990. — 624 с.
Опубліковано
2020-08-19