ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ

  • Л. К. Царьова
Ключові слова: державне управління

Анотація

Державне управління є різновидом владно-організаційної діяльності дер-жави. Воно спрямоване на різні сфери суспільних відносин, серед яких однією із найважливіших є економіка як базис, що становить основу суспільства. Функціонування економіки пов'язане із створенням необхідних умов за-безпечення життєдіяльності суспільства, тому державне управління економі-кою багатофункціональне. Однією із таких його функцій є управління якістю товарів народного споживання. Воно спрямоване на виконання державою її основних завдань та функцій щодо забезпечення прав та законних інтересів людини, визначених Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі і міжнародними, визнаними нашою країною. Конституція України вказує, що людина, її життя і здоров'я і безпека ви-знаються в Україні найвищою соціальною цінністю і їх забезпеченню підпо-рядкована діяльність держави

Посилання

2. Государственное право Германии: Сокращ. пер. нем. семитомного изд. — Т. 1. — С. 6-7.
3. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Рус. яз., 1989. — Т. 2. —С. 99.
4. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. — М., 1998. — С. 198.
5. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23 грудня1997 р., ст. 3 / / Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. — Ст. 98.
6. Див., наприклад: Наказ Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування від 30.06.1999 р. №009 «Про організацію державного контролю за якістю та безпекою харчових продуктів, біологічно активних добавок та харчових добавок»; Постанова
Кабінету Міністрів України від 04.01.1999 р. «Про затвердження переліку харчових добавок,дозволених для використання у харчових продуктах».
7. Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»: Закон України від 11 червня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1993. —№ 27. — Ст. 289.
8. Преамбула Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. з наступними змінами та доповненнями.
9. Пункт 10.1 Положення «Про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров'я України», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я від 18.04.2000 р.№ 78.
10. Неякісні товари постачає «човниковий бізнес» / / Урядовий кур'єр. — 2002. — 10 січ. — С. 4.
11. Про впорядкування перевірок суб'єктів підприємницької діяльності державними органами у справах захисту прав споживачів»: Наказ Державного комітету стандартизації, меторології та сертифікації України № 105 від 8 лютого 2000 р. / / Все о бухгалтерском учете. — 2002. —№ 99. — С. 42.
Опубліковано
2020-08-19