ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВЛАСНИХ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ МІСЦЕВОГО РІВНЯ

  • А. С. Нестеренко
Ключові слова: владні, делеговані повноваження

Анотація

Перехід від адміністративно-командної системи до ринкових відносин, розвиток усіх форм власності, законодавчі колізії при закріпленні основ місцевого самоврядування, а також низка інших факторів і насамперед те, що Україна
знаходиться на порозі конституційної реформи, вимагають постійного вдосконалення чинного законодавства, в першу чергу — бюджетного. Фактично для всіх держав, які мають декілька рівнів бюджетної системи, однією з найбільш
суттєвих проблем є розмежування повноважень між суб'єктами бюджетної діяльності. Подолання політичних, національних та соціальних суперечностей безпосередньо пов'язане саме з цією проблемою і в федеративних, і в унітарних
державах.

Посилання

1. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — К., 1999. — С. 247.
2. Ст. 7 Конституції України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
3. Заверуха О. Б. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: Дис..канд. юрид. наук. — Чернівці, 2001. — С. 26-28, 91-93, 101-102, 101-106.
4. Большая экономическая энциклопедия / Под ред. А. И. Азрилияна. — М: Ин-т новой экономики, 1999. — С. 179; Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер'янова. — К.: Видав. дім «Ін-Юре», 2002. — С. 44-57.
5. Черкасов А. Сравнительное местное самоуправление: теория и практика. — М.: Инфра-М,1998. — С. 37.
6. Буковинський С. А. До питання про бюджетний кодекс України / / Фінанси України. — 2003.— № 4. — С. 4-5.
7. Федерализм: Энцикл. словарь. — М.: Инфра-М, 1997. — С. 251.
8. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. — М., 2001. — С. 193-194.
9. Всесвітня декларація місцевого самоврядування / / Місцеве та регіональне самоврядування України. — К., 1994. — Вип. 1-2. — С. 65-69.
10. Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985р., ратифікована Україною 15 липня 1997 р. / / Місцеве та регіональне самоврядування України. — К., 1994. — Вип. 1-2.
11. Кравченко В. І. Політика і стратегія децентралізації в Україні / / Фінанси місцевого самоврядування України. — К., 2001. — С. 102.
12. Дроздовська О. С. Теоретичні засади фінансової децентралізації / / Фінанси України. — 2002.— №8 . — С. 19-25.
13. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування: Закон України від 27 березня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 28. — С. 907-940.
14. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24.
15. Блажевич В. Збалансування місцевих бюджетів та роль міжбюджетних відносин у вирівнюванні місцевих (міських) бюджетів / / Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 2.— С. 72.
Опубліковано
2020-08-18