ЛЕГІТИМНІСТЬ І ЛЕГАЛЬНІСТЬ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

  • В. В. Дудченко
Ключові слова: легітимність, легальність

Анотація

Ідея права в усі часи асоціювалася з ідеєю справедливості як вищою моральною цінністю у суспільстві. До реалізації цієї цінності й має прагнути право. Без справедливості воно є запереченням самого себе. Якщо суспільство
впевнене, що існує вища система цінностей, воно буде оцінювати право під кутом зору цих цінностей і прагнутиме змінити його у тих випадках, коли воно їм не відповідає. Тож право у суспільстві не самодостатнє і не автономне.З огляду на сказане, мета цієї статті полягає в тому, щоб співвідношення легітимності (справедливості) і легальності (законності) розкрити під кутом
зору проблематики «позитивізм проти природного права». У подібному контексті зазначена проблема ще не стала предметом копіткого дослідження теоретиками права в Україні.

Посилання

1. Этика Аристотеля / Пер. с греч. З. Радлова. — С.Пб., 1908. — С. 87-102.
2. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 3: Европа. Америка: XVІІ-XX вв. — М.: Мысль,1999. — С. 388-405.
3. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства. — М.: Гнозис, 1994. — С. 54, 56-59.
4. Там само. — С. 283-284.
5. Юрген Хабермас. Демократия. Разум. Нравственность. — М.: АО «КАМІ», 1995 — С. 85.
6. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1990. — С. 52.
7. Там само. — С. 88.
8. Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 3: Европа. Америка. XVІІ-XX вв. — М.: Мысль,1999. — С. 647-648.
9. Там само. — С. 648.
10. Там само. — С. 643.
11. Там само. — С. 648.
12. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. — М.: Междунар.отношения, 1996. — С. 318, 333, 356.
Опубліковано
2020-08-18