ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

  • З. С. Гладун
Ключові слова: державна політика

Анотація

Після здобуття Україною державної незалежності головним питанням, яке постало перед українським суспільством стало питання вибору соціально-економічної моделі суспільного розвитку. Розвиток в напрямку формування демократичної держави і громадянського суспільства призвів в економіці до зміни адміністративно-командної системи планового господарства на модель соціально орієнтованої ринкової економіки, а в соціально-політичній сфері — до демократичної організації державної влади.

Посилання

1. Офіційний вісник України. — 2000. — № 49. — Ст. 2116.
2. Цит. по: Мицкевич Л. А. Понятие государственного управления в административном праве Германии / / Государство и право. — 2002. — № 6. — С. 85-86.
3. Шахов В. Державна політика в сфері управління: модернізація чи модифікація / / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. /За заг. ред. В. М. Князева. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — С. 77.
4. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.; Наук.
кер. В. В. Цвєтков. — К., 1998. — С. 35.
5. Пасенюк О. Реформування адміністративного права — важливий напрям правової політики/ / Право України. — 1998. — № 7. — С. 4.
6. Офіційний вісник України. — 2001. — № 27. — Ст. 1212.
7. Офіційний вісник України. — 2003. — № 24. — Ст. 1131.
8. Офіційний вісник України. — 2003. — № 35. — Ст. 1893.
9. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина/ Редкол.: В. Б. Авер'янов (голова). — К.: Юридична думка, 2004. — С. 63.
10. Офіційний вісник України. — 2004. — № 51. — Ст. 2690.
11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемчушенко та ін. — К.: Укренцикл, 1999.— Т. 2: Д-Й. — С. 118.
12. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина/ Редкол.: В. Б. Авер'янов (голова). — К.: Юридична думка, 2004. — С. 64-65.
13. Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — К.: ІСДО, 1994. —С. 34-36.
14. Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України: Указ Президента України від24 липня 2000 р. № 918/2000 / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 30. — Ст. 1256.
15. Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 955 / / Офіційний вісник України. — 2002. — № 28. — Ст. 1324.
16. Офіційний вісник України. — 2003. — № 24. — Ст. 1131.
17. Офіційний вісник України. — 2003. — № 35. — Ст. 1893.
Опубліковано
2020-08-18