ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

  • Л. Р. Біла
Ключові слова: теоретичні положення, атестація

Анотація

Ефективність діяльності державних органів залежить від результатів діяльності кожного державного службовця. Саме тому важливого значення набуває оцінювання показників діяльності державних службовців, яке є однією з найважливіших проблем державного управління. Термін «оцінювання» є досить універсальним і може бути використаний у багатьох видах діяльності. Французький вчений Ж. Лека називає оцінювання «дзеркалом, яке дозволяє державному апарату своєчасно модифікувати свою діяльність залежно від еволюції  потреб громадян

Посилання

1. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2003. —С. 54.
2. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2003. —С. 95; Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: Учеб. пособие. —Воронеж, 1995. — С. 215.
3. Біла Л. Р. Атестаційне провадження у державній службі / / Актуальні проблеми держави іправа: Зб. наук. пр. — О., 2002. — Вип. 16. — С. 298; Жиров А. П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1979. — С. 8; Курилов В. И. Аттестация и личность работника в советскомтрудовом праве. — Владивосток, 1983. — С. 45.
4. Юридический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энцикл., 1984. — С. 26.
5. Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. / / Офіційний вісник України. — 2001. —№ 1-2. — Ст. 27.
6. Негру Ф. П. Научно-технический процесс и трудовой договор: Автореф. дис... канд. юрид.наук. — М., 1972. — С. 10.
7. Там само.
8. Негру Ф. П. Научно-технический процесс и трудовой договор: Автореф. дис... канд. юрид.наук. — М., 1972. — С. 12; Воронько О., Северин А., Олійник І. Деякі актуальні питанняатестації державних службовців / / Відомості Української академії державного управління
при Президентові України. — 1998. — № 3. — С. 49; Ермилин И. Государственная служба:правовые аспекты / / Советская юстиция. — 1991. — № 10. — С. 15; Жиров А. П. Правовыеаспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности: Автореф.дис... канд. юрид. наук. — М., 1979. — С. 11.
9. Курилов В. И. Аттестация и личность работника в советском трудовом праве. — Владивосток, 1983. — С. 91.
10. Там само. — С. 90.
11. Там само. — С. 75.
12. Жиров А. П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1979. — С. 9.
13. Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации. — Екатеринбург, 1995. —С. 15.
14. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2003.— С. 117.
15. Старилов Ю. Н. Служебное право: Учебник. — М.: БЕК, 1996. — С. 402.
16. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: Учеб. пособие. — Воронеж,
1995. — С. 402; Ноздрачев А. Государственная служба: Учеб. для подготовки гос. служащих.— М., 1999. — С. 215; Ківалов С. В., Біла Л. Р. ержавна служба в Україні: Підручник. — О.:Юрид. л-ра, 2003. — С. 208.
Опубліковано
2020-08-17