ТЕОРЕТИКО-ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРАВОВУ ПОВЕДІНКУ

  • І. А. Полонка
Ключові слова: правова поведінка, правосвідомість, поведінка, свідомість, структура правосвідомості

Анотація

У статті піднімається актуальне питання співвідношення правової поведінки та правосвідомості,аналізується їх характеристика в теоретико-онтологічному розрізі. Вивчається генезис думок українських учених щодо проблеми структури правосвідомості. Виведено склад правової поведінки як одного зі структурних елементів правосвідомості. Досліджено чинники, які виражають зміст правосвідомості та впливають на формування правової поведінки, їх у свою чергу поділено на об’єктивні та суб’єктивні.

Посилання

1. Волковицька Н.В. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н.В. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 28–34.
2. Землянська О.В. Особистість як суб’єкт правосвідомості та об’єкт судово-психологічної експертизи : автореф. дис. … докт. психол. наук : спец. 19.00.06 «Юридична психологія» / О.В. Землянська Харківський нац. ун-т внутр. справ; – Х., 2010. – 34 с.
3. Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність : [монографія] / Ю.Ю. Калиновський. – Х. : Право, 2008. – 288 с.
4. Калиновський Ю.Ю. Структура правосвідомості: філософсько-правова рефлексія / Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія» : зб. наук. праць. – Х. : Право, 2010. – № 5. – С. 92–100.
5. Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе / М.П. Карева. – М. : Полит-издат, 1951. – 167 с.
6. Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : [підручник] /М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2002. – 353 c.
7. Клімова Г.П. Правосвідомість: до теорії питання / Г.П. Клімова // Актуальні проблеми інноваційного розвитку / гол. ред. С.М. Прилипко. – Х. : Юрайт, 2012. – № 2. – С. 56–61.
8. Козенко Ю.О. Правова поведінка особи: аксіологічно-нормативна детермінація : дис. … канд.юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Ю.О. Козенко ; Львівський держ. ун-т внутр. справ. –Львів, 2012. – 193 с.
9. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – К. :Радянська школа, 1989. – 313 с.
10. Надирашвили Ш.А. Установка и деятельность / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси : Ин-т психо-логии им. Д.Н. Узнадзе, 1987. – 309 с.
11. Омельчук О.М. Вплив правосвідомості на поведінку людини / О.М. Омельчук // Форум права. –2012. – № 4. – С. 702–705.
12. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні :монографія] / Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань та ін. – Х. : Право, 2009. – 352 с.
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : [підручник] / О.Ф. Скакун. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. –520 с.
14. Ткачук А.С. Науковий аналіз класифікації форм і рівнів правосвідомості / А.С. Ткачук //Південноукраїнський правничий часопис / гол. ред. А.М. Волощук. – О., 2011. – № 1. – С. 95–99.
15. Юрашевич Н.М. Эволюция понятия правового сознания / Н.М. Юрашевич // Известия вузов.Серия «Правоведение». – 2004. – № 2. – С. 178–187.
Опубліковано
2020-05-08