Правове регулювання соціальних прав засуджених до позбавлення волі

  • Л. П. Шумна
  • К. В. Денисенко
  • А. С. Бессараб
Ключові слова: правове регулювання, соціальні права, засуджені до позбавлення волі, ув'язнені, права людини

Анотація

Проаналізовано переваги та недоліки сучасного стану правового регулювання соціальних прав засуджених до позбавлення волі. Визначено ознаки соціальних прав засуджених:

- гарантованість - соціальні права засуджених закріплені в національних та міжнародних нормативно-правових актах;

- вони слугують засобом задоволення життєвих потреб на рівні не нижчому, ніж розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом;

- реалізуються в добровільному порядку, за відсутності примусу;

- серцевиною слугує наявність соціальних ризиків та/або складних життєвих обставин та/або страхового випадку, причому незалежно від часу їх виникнення - до ув'язнення чи після;

- обсяг соціальних прав засуджених, як правило, варіюється із тривалістю страхового стажу та розміру отримуваного заробітку;

- можуть реалізовуватись як на регулярній основі, так і на тимчасовій;

- фінансування витрат на реалізацію соціальних прав засуджених здійснюється за кошт Державного бюджету України та інших, не заборонених чинним законодавством, джерел.

Сформульовано поняття «соціальні права засуджених до позбавлення волі» як система прав, котрі закріплені в національних та міжнародних нормативно-правових актах, спрямовані на нейтралізацію складних соціально-життєвих обставин та/або забезпечення рівня життя в розмірі не менше прожиткового мінімуму за умови настання соціальних ризиків, а також належного функціонування людського організму громадян, які визнані в судовому порядку винними у вчинені злочину, під час настання в них соціального ризику чи складних життєвих обставин.

Результати моніторингових візитів до місць несвободи попередніх років у межах реалізації національного превентивного механізму дозволяють констатувати, що порушення соціальних прав засуджених до позбавлення волі на практиці є загальнопоширеними. Вищезазначені факти дають підстави стверджувати про порушення соціальних прав засуджених, передбачених ст.ст. 43, 46, 48, 49 Конституції України з боку адміністрацій установ виконання покарань. Основним Законом установлено непорушність соціальних прав для громадян України, однак, як показує практика, через закритість кримінально-виконавчої системи засуджені фактично позбавлені можливості реалізовувати соціальні права належним чином.

На основі дослідження правового регулювання соціальних прав засуджених до позбавлення волі встановлено, що, з одного боку, Україна має суттєві здобутки та позитивні результати у вищезазначеній сфері. З іншого - на практиці й донині залишаються поширеними випадки масового нехтування та порушення відповідних прав щодо вищезазначеної категорії громадян.

Посилання

1. Петровський П. Філософські основи методології державного управління. Ефективність державного управління : збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2008. Вип. 14/15. С. 118-125.
2. Теорія держави і права : підручник / Ю.А. Ведєрніков та ін. 3-є вид. перероб. і доп. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016; Ліра ЛТД. 480 с.
3. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. Москва : ИНФА-Москва, 2007. 858 с.
4. Левицька В. Теоретичні інтерпретації сутності поняття «соціальні права». Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. 2012. Вип. 3(51). С. 18-21.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. Ст. 88.
6. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
7. Чеботарьова Ю.А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2005. 22 с.
8. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 140.
9. Revised rules and commentary to Recommendation CM/REC(2006) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the European Prison Rules. URL: https://rm.coe.int/pc-cp-2018-15-e-rev-3-epr-2006-with-changes-and-commentary-08-10-18/16808e4ac1 (дата звернення: 20.05.2020).
10. Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями : Правила, Міжнародний документ від 30.08.1955. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_212 (дата звернення: 20.05.2020).
11. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів держав-учасниць. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_032 (дата звернення: 20.05.2020).
12. Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України : монографія. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. 440 с.
13. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003. № 1129-IV. Дата оновлення: 04.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/112915 (дата звернення: 20.05.2020).
14. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів: Закон України від 08.04.2014 р. № 1186-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 23. Ст. 869.
15. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 17.03.2011 р. № 3160-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 380.
16. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»: Постанова правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1. Дата оновлення: 15.03.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-05 (дата звернення: 20.05.2020).
17. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата
звернення: 20.05.2020).
18. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2018 рік. URL: file:///C:/Users/User/ Downloads/Report-2019%20(3).pdf (дата звернення: 20.05.2020).
19. У Старобабанівській виправній колонії № 92 на Черкащині медичну допомогу надають через решітку. URL: https://notorture.org.ua/2019/03/22/u-starobabanivskij-vipravnij-kolonii-92-na-cherkashhini-medichnu-dopomogu-nadajut-cherez-reshitku/ (дата звернення: 20.05.2020).
20. Відбулись моніторингові візити до установ виконання покарань Запорізької області. URL: https://notorture.org.ua/2019/05/17/vidbulisja-monitoringovi-viziti-do-ustanov-vikonannja-pokaran-zaporizkoi-oblasti/ (дата звернення: 20.05.2020).
Опубліковано
2020-08-14