Право на доступ до публічної інформації: правове забезпечення та проблеми імплементації в Україні

  • Т. І. Шинкар
Ключові слова: публічна інформація, доступ до інформації, правове забезпечення, імплементація, зарубіжний досвід

Анотація

Проаналізовано поняття права на доступ до публічної інформації, його нормативно-правове забезпечення в Україні. Зокрема зазначається, що, відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен володіє правом на вільний збір, збереження, використання та поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб. Водночас наголошується, що право на доступ до публічної інформації не можна ототожнювати з більш загальним правом на свободу слова та інформації, оскільки мета в цих прав однакова, проте їх функціональне призначення - різне.

Також указується, що до актів, котрі здійснюють правове забезпечення доступу до публічної інформації, крім Конституції України, відносять Закон України «Про інформацію», Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікативних системах» тощо. Проте правовий механізм реалізації конституційного права на доступ до інформації та порядок одержання інформації від суб'єктів публічної влади визначені в Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.

Зазначається, що органи публічної влади, здійснюючи свої повноваження, володіють значним обсягом інформації з відкритим та обмеженим доступом, і лише чітке законодавче регулювання сприятиме отриманню зацікавленими особами потрібної їм інформації. З іншого боку, проблема доступу до публічної інформації може спричинити більш загальну проблему інформаційної відкритості та прозорості суспільних відносин у сфері діяльності владних структур.

Крім того, у статті окреслюються проблеми імплементації вітчизняного законодавства про доступ до публічної інформації та шляхи їх вирішення. Зокрема, акцентується увага на недостатньому рівні правової обізнаності громадян, а також на проблемі правового нігілізму,що є однією з головних причин неналежного виконання владними суб'єктами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Указується на засоби подолання цих негативних явищ, основними серед яких убачається підвищення правової освіти населення, обов'язкове проходження кожним новим нормативно-правовим актом належної правової експертизи, залучення до законотворчої роботи науковців, визнаних спеціалістів у галузі права, забезпечення доступу громадськості до законопроєктної роботи.

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. Дата звернення 27.04.20 р.
3. Нестеренко О. Конституційне право на доступ до інформації: сутність, зміст та обсяг. Юридична Україна. 2008. № 3. С. 26-32.
4. Міністерство юстиції України. Доступ до публічної інформації (оновлено 17.02.2020 р.) Електронний ресурс. Режим доступу: https://minjust.gov.ua/publ_info. Дата звернення -28.04.20 р.
5. Скочиляс-Павлів О. Способи здійснення права на доступ до публічної інформації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки: збірник наукових праць. 2015. № 813. С. 76-80.
6. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / укладачі В. Яременко, О. Сліпуш-ко. Т. 3: П-Я. Київ : Аконіт, 2008. 864 с.
7. Костова Н. Доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз українського законодавства і країн Європейського Союзу. Visegrad journal on human rights, № 2/2, 2016, С. 88-92.
8. Порада В. Міжнародно-правові стандарти доступу громадян до публічної інформації. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 322-325.
9. Тимченко Н. Правовий механізм доступу до публічної інформації: сучасний стан та перспективи. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. С. 39-42
10. Кирильчук В. Актуальні проблеми доступу до публічної інформації. Електронний ресурс. Режим доступу: http://3222.ua/article/aktualn_problemi_dostupu_do_publchno_nformats.htm.
11. Бурдоносова М. Правовий нігілізм: сутність та основні риси. Часопис Київського університету
права. 2008. № 4. С. 53-58
12. Демченко І. Правовий нігілізм в Україні. Шляхи його подолання. Наукові конференції. Соціум. Наука. Культура. Режим доступу: http://intkonf.org/demchenko-is-pravoviy-nigilizm-v-ukrayini-shlyahi-yogo-podolannya/.
Опубліковано
2020-08-14