Баланс інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності крізь призму принципів пропорційності та справедливості

  • О. І. Чепис
Ключові слова: інтереси, баланс, рівновага, пропорційність, справедливість, інтелектуальна власність

Анотація

Справедливий баланс, зокрема у праві інтелектуальної власності, фактично є основною метою правового регулювання. А оскільки право (й законодавство) є відкритою, динамічною, такою, що розвивається, системою, то в ньому спонтанно або свідомо виникають моменти неузгодженості, або дисбалансу, які виявляються й тією чи іншою мірою усуваються. Водночас в умовах гіпердинамічно-го розвитку інформаційного простору та технологій регулювання має бути максимально гнучким. Зокрема, баланс інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності може забезпечуватись наділенням їх рівними можливостями для реалізації цих інтересів. Водночас статична рівновага інтересів однозначно не може бути оптимальною формою збалансування інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності, оскільки за певних обставин об'єктивно необхідно встановлювати пріоритет одного інтересу над іншим. Також забезпечення балансу інтересів є однією із ключових завдань правосуддя. Тому одним зі способів установлення оптимального співвідношення інтересів у сфері інтелектуальної власності може слугувати звернення до судової практики, зокрема практики Європейського суду із прав людини, оскільки однією з метаідей, котрі лежать в основі більшості правових позицій ЄСПЛ є ідея балансу інтересів. Оскільки право не може охопити своїм регулюванням усі відносини (через кількісні, якісні та економічні причини), на допомогу приходять принципи, зокрема принцип справедливості та принцип пропорційності, зважаючи на які й повинні вирішуватись конфлікти інтересів. ЄСПЛ у кожній ситуації досліджує, наскільки було дотримано державною владою справедливий баланс між інтересами суспільства й вимогами захисту приватних інтересів окремої особи. Доречність та необхідність правових обмежень означає, що розмір (обсяг) самого публічно-правового обмеження має бути диференційований, залежно від конкретних обставин. Щодо підходу до захисту прав інтелектуальної власності загалом, показово, що підхід ЄСПЛ не відрізняється від його звичайного підходу: він розглядає й погоджує різні права та інтереси та оцінює необхідність і пропорційність утручання у здійснення певного права, захищеного Конвенцією.

Посилання

1. Смирнов А. Социальное назначение уголовного судопроизводства: истина или умиротворение сторон? URL: https://justicemaker.ru/view-article.php?id=22&art=5463.
2. Council of Europe/European Court of Human Rights. Information Note_on the Court's case-law. № 173. April 2014. URL:_https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["002-9493"]}.
3. Пьянкова А. Принцип баланса интересов в практике Европейского Суда по правам человека. Евразийская адвокатура. № 4(23) 2016. С. 66-69.
4. У ВСУ підсумували рекомендації щодо захисту права власності. Газета Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/print/120218-u_verhovnomu_sudi_pidsumuvali_rekomendacii_schodo_ zahistu_pr.html.
5. Справа "Pressos Campania Naviera S.A. and others v. Belgium" : рішення Європейського суду з прав людини від 3 липня 1997 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58056.
6. Справа "Sporrong and L nnroth v. Sweden" : рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580.
7. Справ "Chassagnou and others v. France" : рішення Європейського суду з прав людини від 29 квітня 1999 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58288.
8. Справа "The Former King of Greece and others v. Greece" : рішення Європейського суду з прав людини від 23 листопада 2000 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59051.
9. Блажівська Н. Поняття «справедливий баланс» у практиці Європейського суду з прав людини. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 1(13). 2018. С. 55-62.
10. Погребняк С. Тест на пропорційність. Юрист України. 2013. № 2. С. 5-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_3.
11. Шестаков Д. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации : дис. ... докт. юрид. наук. Москва : Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2000.
12. Ситдикова Р. Справедливый баланс частных и общественных интересов как критерий эффективности правового регулирования. Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 11(158). С. 87-94.
13. Вайпан В. Реализация принципа социальной справедливости в правовом регулировании предпринимательской деятельности. Проблемы реализации принципов права в предпринимательской деятельности : монография / коллектив авторов МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС при Президенте РФ. Москва : Юстицинформ, 2016. 340 с.
14. Вязов А. Принцип справедливости в современном российском праве и правоприменении (теоретико-правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва. 2001. 155 с.
15. Цюкало Ю. Принцип справедливості у цивільно-правовому аспекті. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство. С. 71-75.
16. Пресняков М. Конституционный принцип справедливости:_юридическая природа и нормативное содержание : автореф. дис. ... д. ю. н. Саратов, 2010. 46 с.
17. Харт Х. Концепція права. Скорочений переклад. Київ : Сфера, 1998. 231 с.
18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності_Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання). Рішення Конституційного суду України; Окрема думка від 02.11.2004 № 15-рп/2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04.
Опубліковано
2020-08-14