Історичний розвиток правового статусу суб'єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню

  • А. А. Страшок
Ключові слова: кримінальний процес, правове регулювання, історичне становлення, свідок, понятий, перекладач, спеціаліст, експерт

Анотація

Досліджено основні періоди історичного розвитку правового статусу суб'єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню. До суб'єктів, котрі здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню, автор відносить свідка, понятого, перекладача, спеціаліста та експерта.

Дослідження становлення правового статусу цих осіб починається з УШ-УІ ст. до н. е., під час колонізації Північного Причорномор'я, і триває до наших днів. Проаналізовано найбільш визначні законодавчі акти минулих часів, які регулювали правовий статус суб'єктів, що здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню. До таких нормативно-правових актів автором відносено Руську Правду, котра діяла за часів Київської Русі, Судебник Казимира 1468 року, Литовські статути 1529, 1566 та 1588 років, Соборне Уложення 1649 року, книгу ІІ т. XV Зводу законів, яка мала назву «Законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках», Статут кримінального судочинства 1864 року, Кримінально-процесуальні кодекси УРСР 1922 року та 1927 року, Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року та Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року.

Автором зазначається, що протягом свого розвитку правовий статус цих суб'єктів поліпшувався, а саме розширювався, оскільки вони наділялись новими права, обов'язками та відповідальністю. Указується, що на сьогодні їх статус є чітко регламентованим, а також, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 2012 року, цих осіб було віднесено до учасників кримінального провадження. Також автором зазначається про наявність проблем, які стосуються участі вказаних суб'єктів у кримінальному провадженні, а саме - неповноцінне правове закріплення правового статусу понятого у кримінальному провадженні. Наприкінці статті автором зауважується необхідність вивчення напра-цювань науковців та законодавця, законодавства зарубіжних країн, а також практики Європейського суду із прав людини з метою вдосконалення правового статусу суб'єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню.

Посилання

1. Гусаченко Є.О. Історико-правові передумови використання спеціальних знань. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 243-253.
2. Дудич А.В. Поняття судового експерта як учасника кримінального провадження. Наше право. 2014. № 6. С. 138-143.
3. Захарченко П.П. Історія держави і права України : підручник. Київ, 2005. 367 с.
4. Іванов В.М. Історія держави і права України: підручник. Київ, 2007. 552 с.
5. Котова А.А. Понятий як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності. Наука і практика. 2011. № 2. С. 4-45.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. Електронний ресурс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 03.03.2020).
7. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. Електронний ресурс. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html (дата звернення: 03.03.2020).
8. Музыченко П.П. История государства и права Украины : учебное пособие. Киев, 2005. 570 с.
9. Тацій В.Я., Рогожин А.Й., Гончаренко В.Д. Історія держави і права України : підручник у 2-х томах. Том 1. Київ, 2003. 656 с.
10. Устав уголовного судопроизводства от 1864 г. Электронный ресурс. URL: http:/constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (Дата обращения 03.03.2020).
11. Шевердін М.М. Історія держави і права України: курс лекцій. Харків, 2010. 232 с.
12. Шигаль Д.А. Кримінальне судочинство в мирових судах, введених за судовою реформою 1864 р. у Російській імперії. Форум права. 2008. № 3. С. 538-543.
13. Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків, 2015. 560 с.
Опубліковано
2020-08-14