Стан здоров'я працівника: проблеми розуміння

  • Н. С. Пузирна
Ключові слова: здоров'я, працівник, законодавство, трудова діяльність, трудові обов'язки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття «стан здоров'я працівника» та його правової природи. Вказано на необхідність теоретичної розробки категорії «стан здоров'я працівника» для визначення напрямів подальшого удосконалення трудового законодавства, а також розробки основних напрямів державної політики в цій сфері. Проаналізовано визначення поняття «стан здоров'я працівника» в юридичній літературі та використання цього терміну в чинному законодавстві України. Зазначено, що стан здоров'я працівника є важливою категорією, що впливає на його трудову діяльність.

Нині в Україні спостерігається негативна тенденція збільшення кількості професійних захворювань, а також зростання чисельності працівників, зайнятих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Погляди на понятійний апарат і правову природу стану здоров'я працівника з урахуванням сучасних тенденцій розвитку трудового законодавства потребують окремої уваги.

У статті зауважено, що нормативного визначення поняття «здоров'я працівника» немає. Наука трудового права використовує такі поняття як «стан здоров'я працівника», «фізичний стан особи», «фізична здатність працювати» тощо. Розкрито основні положення Кодексу законів про працю України та інших законів України, які прямо чи побічно використовують термін «здоров'я працівника» в процесі правового регулювання трудових відносин. У статті також зазначено, що стан здоров'я працівника як самостійна категорія є юридичним фактом, який впливає на виникнення, зміну та припинення трудових правовідносин.

Зроблено висновок, що під станом здоров'я працівника необхідно розуміти нормальне функціонування його організму, що дозволяє працівнику належним чином виконувати свої трудові обов'язки. Стан здоров'я працівника може обмежувати його трудову дієздатність аж до зведення її до мінімуму за умови визнання особи повністю нездатною до трудової діяльності та встановлення зазначеного ступеня втрати працездатності безстроково. Автор також зазначає, що аналіз нормативних правових актів, присвячених питанням здоров'я працівників у сфері праці, свідчить про те, що в певних випадках стан здоров'я працівника безпосередньо впливає і на ефективність виконання трудової функції. У статті також зроблено висновок, що стан здоров'я працівника належить до його професійно важливих якостей, які характеризують, зокрема, і відповідність особи визначеній роботі чи посаді.

Посилання

1. Теслікова І.І. Стан здоров'я - одна із основоположних ознак, що характеризує відповідність особи визначеній роботі чи посаді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2019. Вип. 56, т. 1. С. 131-134.
2. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 2019 рік: офіційний сайт Фонду соціального страхування в Україні. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/ publish/article/968035 (дата звернення: 11.05.2020).
3. Словник української мови в 11 томах. URL: http://sum.in.Ua/s/zdorov.ja (дата звернення: 11.05.2020).
4. Гриценко В., Бєлов Б., Котова А., Пустовойт О. Здоров'я людини як багатоаспектна проблема. Вісник Національної академії наук України. 2006. № 6. С. 51-56.
5. Открытая концепция здоровья / Ю.Г. Антомонов, В.М. Белов, В.И. Гриценко, А.Б. Котова и др.; НАН Украины. Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова). Киев, 1993. 27 с.
6. Гриценко В., Вовк М., Котова А. У пошуках «зони здоров'я»: становлення біоекомедицини. Вісник Національної академії наук України. 2001. № 8. С. 23-27.
7. Чефранова Н.С. Изучение и предупреждение преступлений, связанных с распространением венерических заболеваний (на материалах преступности несовершеннолетних) : автореф. канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Криминология» / Харьков, 1975. 21 с.
8. Логвиненко Б.О. Здоров'я як правова категорія: до постановки питання. Форум права. 2017. № 5. С. 230-235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_5_36 (дата звернення: 11.05.2020).
9. Статут (Конституція) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) від 22 липня 1946 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_599 (дата звернення: 11.05.2020).
10. Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.
11. Конопельцева О.О. Стан здоров'я працівника як одна з вимог при прийнятті на роботу. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 163-166. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/ bitstream/123456789/7945/1/Konopelceva.pdf (дата звернення: 11.05.2020).
12. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : учебник: в 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2009. 879 с.
13. Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. Москва : Вердикт-1 М., 1999. 372 с.
14. Иванчина Ю.В. Состояние здоровья работника как профессионально важное качество. Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2012. № 11. URL: https://hr-portal.ru/article/sostoyanie-zdorovya-rabotnika-kak-professionalno-vazhnoe-kachestvo (дата звернення 11.05.2020).
15. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр.
енцикл., 2003. Т. 5: П-С. 736 с.
16. Демидко В.О. Правове регулювання права на здорові та безпечні умови праці: проблеми та напрями удосконалення. Наше право. 2013. № 10. С. 119-124.
Опубліковано
2020-08-14