Застосування запобіжних заходів у контексті судової прецедентної практики та міжнародних стандартів правосуддя

  • К. М. Подлєгаєв
Ключові слова: запобіжні заходи, судовий прецедент, верховенство права, практика Європейського суду з прав людини

Анотація

У статті аналізуються проблеми реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі з урахуванням прецедентного права. Стверджується, що фактичними підставами повідомлення про підозру є система належних до справи, допустимих, достовірних та достатніх доказів, які поза розумним сумнівом вказують на наявність складу злочину в діянні підозрюваної особи. Підтвердженням такого підходу є положення Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду».

Вважаю, що є потреба в більш чіткому юридичному визначенні понять «обґрунтована підозра» та «підстави обрання запобіжних заходів», які варто визначати через концепт «наявність доказів, які об'єктивно пов'язують підозрюваного з певним злочином». Пропоную ч. 3 ст. 132 КПК України викласти так: «Запобіжні заходи в кримінальному провадженні можуть застосовуватися при доведеності поза розумним сумнівом факту вчинення підозрюваною особою злочину чи іншого кримінального правопорушення, яким передбачується покарання у виді позбавлення волі. Під доведеністю поза розумним сумнівом підозри слід розуміти наявність системи доказів, які безсумнівно підтверджують наявність у підозрюваного складу злочину та відсутність обставин, які виключають його відповідальність, такої системи доказів, які відповідають вимогам допустимості та достовірності, виключають будь-яке інше розумне пояснення події».

Реформування інституту запобіжних заходів має відбуватися із застосуванням загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України. При визначенні підстав запобіжних заходів необхідно користуватися стандартом доведеності поза розумним сумнівом, викладеним у судових прецедентах.

Посилання

1. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.
2. Рішення у справі «Шабельник проти України» від 19.02.2009 року, Європейський суд з прав людини. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_457.
3. Рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, Європейський суд з прав людини. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_683.
4. Європейський суд з прав людини. URL: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p= reports&c=.
5. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч.-практ. посібник. К. : Алерта,
2013. 368 с.
6. Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України. Науково-практичний посібник / Столітній А.В., Смирнов А.О., Курись А.С., Шмаленя С.В., Валентій-Гезун В.М.; За ред. А.В. Столітнього та С.В. Шмаленя. К. : Норма права. 2019. 820 с.
7. Задорожній О.В. Європейський суд з прав людини. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. К. : Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.
8. Костенко С. Проблемні питання існуючого підходу до визначення дотримання конституційних прав і свобод громадянина при повідомленні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вісник Асоціації слідчих суддів України. 2016. № 1. С. 34-36.
9. Погребняк А.С. Рішення Європейського суду з прав людини як частина національного законодавства. Актуальні проблеми держави і права. 2014. Вип. 71. С. 154-161.
10. Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України / Севрук Ю.Г., Столітній А.В., Рябенко М.В. та ін.; За заг. ред. д.ю.н. А.В. Столітнього та к.ю.н. М.В. Рябенко. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2019. 448 с.
11. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О.М. Дроздов, О.В. Дроздова; за заг. ред. О.М. Дроздова, М.С. Ковтун, В.І. Ковтуна. Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с.
12. Самольотов І., Хохлов С. Повідомлення про підозру: відсутність передбачуваності. Юридична Газета. 2018. № 23 (625), 05 червня. С. 10-11.
13. Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України : монографія. Х. : Ніка-Нова, 2011. 272 с.
14. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 16-те, доповн. і перероб. К. : Алерта, 2020. 1070 с.
15. Тертишник В.М. Реалізація правових позицій та прецедентної практики Європейського суду з прав людини в розв'язанні проблем кримінально-процесуального права України. Правова позиція. 2016. № 1 (16). С. 7-13.
16. Чумак К. Презумпція невинуватості у національному законодавстві і практиці Європейського суду з прав людини. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 2.
С. 177-183.
17. Ягунов Д. Практика ЄСПЛ (питання кримінального та цивільного судочинства, захисту власності, приватного і сімейного життя). 4-те вид., перероб, і доп. Одеса : Фенікс, 2019. 502 с.
Опубліковано
2020-08-14