Траст, фідуція, довірча власність: поняття та взаємозв'язок

  • Ю. В. Плиска
Ключові слова: трастоподібні конструкції, довірча власність, Принципи європейського приватного права, бенефіціар, управління майном, правий інститут довірчої власності

Анотація

У статті автор розкриває різні підходи до понятійного апарату трасту та фідуції, окреслює їх місце в системі довірчих правовідносин, використовуючи досвід численних науковців та аналізуючи практику застосування. Під час компаративного дослідження відносин довірчої власності також було розглянуто праці відомих дослідників трасту та трастоподібних конструкцій.

Центральним проблемним питанням цієї праці є відсутність єдиного зрозумілого та послідовного підходу до розуміння довірчої власності, трасту, фідуції, який би повністю сприймався як на теоретичному, так і на практичному рівні широким колом науковців, законотворців та юристів-практиків. Визначення поняття «трасту» та «фідуції» є досить складним завданням з огляду на широкий спектр застосування цих правових інститутів та наявність великої кількості різних дефініцій, що так чи інакше вказують на важливі ознаки названих юридичних конструкцій. Окрім цього, автор наголошує на принциповій відмінності розуміння трасту в загальному праві та праві континентальному.

У роботі також наводиться вітчизняна наукова думка щодо довірчої власності та співвідношення понять «трасту», «фідуції» та «довірчої власності». Автор робить висновок, що правова природа трасту та фідуції є різною, відрізняється насамперед історичними передумовами виникнення та формування, але здебільшого тим, що коло фідуціарних правовідносин є ширшим, ніж коло трастових правовідносин.

В англо-американський правовій системі «фідуціарність» - це лише одна з ознак трастових правовідносин, яка є дуже важливою ознакою. Центральним висновком статті є те, що поняття «трасту» та «фідуції» не є тотожними, однак вони мають багато спільного, що, виключивши відносини, де є тільки елемент довіри, дає підстави віднести їх до одного інституту - довірчої власності. Загалом розбіжності загального права та континентального права в розрізі права довірчої власності дають підстави автору статті виокремити спільні та відмінні риси праворозуміння різних конструкцій, які так чи інакше регулюють одне коло правовідносин.

Посилання

1. Hudson A. Equity and Trusts: 7 ed. Routledge, 2013. 1346 p.
2. Hayton D.J., Mitchell C. Commentary and Cases on the Law of Trusts and Equitable Remedies: 12 ed. London: Sweet & Maxwell, Limited, 2005. 1068 p.
3. Convention on the Law Applicable to Trusts and on Their Recognition. Режим доступу: http://www.hcch.net/index_en. php?act=conventions. pdf&cid=59.
4. Lupoi M. Trusts: A Comparative Study. Cambridge University Press, 2000. 400 p.
5. Maitland F.W. Equity, also the Forms of Action at Common Law: two courses of lectures / Ed. by A.H. Chaytor and W.J. Whittaker. Cambridge University Press, 1910. 412 р.
6. Underhill A., Hayton D. Law of Trusts and Trustees. 16th ed. London : Butterworth, 2002. 1107 р. Режим доступу: https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google. co m/&httpsredir=1&article=2330&context=facpubs.
7. Майданик Р.А. Траст: собственность и управление капиталами (природа прав, рецепция в право Украины). Киев : Наук. думка, 1995. 176 с.
8. Буяджи Г.В. Траст: історія, сучасність, перспективи : монографія / Г.В. Буяджи. Київ : Алерта, 2018. 552 с.
9. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). 2009. 648 p. URL: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/defr_outline_edition_en.pdf.
10. The Future of European Property Law / Ed. by Sjef Erp van, A. Salomons, B. Akkermans. Munich : De Gruyter, 2012. С. 24.
11. Пухан И. Римское право (базовый учебник) / Иво Пухан, Мирьяна Поленак-Акимовская; [пер. с макед. В.А. Томсинова, Ю.В. Филиппова]; под ред. В.А. Томсинова. М. : Зерцало, 1998. 448 с.
12. Соловьев О.М. Доверительная собственность - траст - в англо-американском праве: развитие и сущность. Режим доступа: http://www. superinf.ru/view_helpstud.php?id=662.
13. Scott A.W. The Fiduciary Principle. Cal. L. Rev. 1949. Vol. 37, № 4. P. 539 555. Режим доступу: http://scholarship.law.berkeley.edu/ californialawreview/vol37/iss4/1.
14. Cooter R., Freedman B.J. The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences. New-York University Law Review. 1991. Vol. 66. P. 1045 1075.
Опубліковано
2020-08-14