Окремі проблеми розуміння природи відносин власності та права власності

  • Ю. П. Пацурківський
Ключові слова: поділ права на публічне та приватне, публічний інтерес, приватний інтерес, інтереси суспільства, межі та обмеження здійснення права власності, правовий режим власності, обтяження права власності, примусове припинення права власності, знищення майна, вилучення майна для задоволення суспільних потреб

Анотація

Право власності, його типи, форми, види, підстави примусового припинення користуються підвищеною увагою дослідників. Власність слід розглядати як цілісну категорію, яка існує як єдність закономірно існуючих і взаємно пов'язаних частин, типів, форм і видів власності.

У науці цивільного права триває дискусія щодо методологічних основ власності і права власності, пов'язана з поверненням у сферу приватного права класичної концепції поділу права на публічне та приватне. Є кілька підходів до визначення критерію поділу права на публічне та приватне. Насамперед це матеріальні і формальні теорії. Серед них окреме місце займає теорія інтересу. Її зміст визначається твердженням, що право, яке охороняє інтереси держави, - це публічне право, а право, яке охороняє інтереси приватної особи, - приватне.

Для розмежування публічного і приватного права критерію інтересу не досить. Власність за своїм внутрішнім змістом є необмеженим, повним, вільним пануванням людини над річчю. Межі та обмеження здійснення права власності існували в усіх державах. Власність обмежена інтересами суспільства, потребами взаємодії між окремими членами суспільства та організаціями. Держава уповноважена регламентувати цю взаємодію, об'єктивне право її регулює, може встановлювати межі та покладати на власника обов'язки. Тобто, встановлюючи обмеження, держава реалізує функцію охорони і захисту інтересів третіх осіб. Обмеження є складовим елементом правового режиму власності.

Власники мають рівні можливості щодо здійснення та захисту своїх правомочностей. Природа власності не впливає на цю можливість. Захист законних прав громадян є головним завданням держави, кожна цивілізована держава закріплює за своїми громадянами та юридичними особами та прагне створити умови для їх реалізації. Межі здійснення права власності можуть встановлюватися в законі у різні способи: вказівка на цільове використання майна; вказівка на способи реалізації права власності.

Посилання

1. Данильян О.Г., Дзьобань О.П., Жданенко С.Б. та ін.; за ред. О.Г. Данильяна. X. : Право, 2014. 392 с.
2. Дзера А.В. Институт права собственности по новому гражданскому законодательству Украины и европейские стандарты по охране права собственности // Альманах цивилистики : Сб. ст. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. К. : Всеукраинская ассоциация издателей «Правова єдність», 2008. С. 190-221.
3. Манукян А.А. Ограничения права собственности нормами публичного и частного права // Право и экономика. 1997. № 17-18. С. 32-34.
4. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М. : Юристъ, 1999. 384 с.
5. Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). Часть 1 // По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М. : «Статут», 2003. (Классика российской цивилистики.)
6. Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект). Монографія. X. : Юрсвіт, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. 482 с.
7. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України. К. : Правова єдність, 2009. С. 234.
8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 1998. С. 11-14.
9. Право власності в Україні : навч. посіб. / О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова, O.A. Підопригора та ін. За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. K. : Юрінком Інтер, 2000. 816 с.
10. Скловский К.И. Вопрос о пределах вмешательства государства в частную собственность в судебной практике // Хозяйство и право. 2002. № 6. С. 34-41.
11. Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России. Проблемы, теория, практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. М. : Международный центр финансово-экономического развития, 1998. С. 205-277.
12. Цивільне право України : підручник в 2-х т. / [Борисова В.І., Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.]; за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. К. : Юрінком Інтер, 2007. Т. 1. 480 с.
13. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 5. Право власності та інші речові права / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Х. : ФОП Лисяк Л.С., 2011. 624 с.
14. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар із змінами і доповненнями станом на 1 січня 2008 р. / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 740 с.
15. Яворська О.С. Договірні зобов'язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти : монографія / О.С. Яворська. Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. 384 с.
16. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник. К. : Атіка, 2008. 256 с.
17. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14002/08-Goraynov.pdf.
18. http://gkodeksrf.ru/ch-1/rzd-2/gl-15/st-235-gk-rf.
19. https://cyberleninka.ru/article/n/utilitarizm-i-bentama-i-dzh-s-millya-ot-dobrodeteli-k-ratsionalnosti.
20. https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-13.htm.
21. https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-321.htm.
22. https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-346.htm.
23. https://kodeksy.com.ua/zemel_nij_kodeks_ukraini/statja-110.htm.
24. https://kodeksy.com.ua/zemel_nij_kodeks_ukraini/statja-111.htm.
25. https://kodeksy.com.ua/zemel_nij_kodeks_ukraini/statja-140.htm.
26. https://kodeksy.com.ua/zemel_nij_kodeks_ukraini/statja-19.htm.
27. https://kodeksy.com.ua/zhitlovij_kodeks_ukrains_koi_rsr/statja-8.htm.
28. https://pidruchniki.com/1090052551452/pravo/obmezhennya_prava_vlasnosti.
29. https://protocol.ua/ua/tsivilniy_kodeks_ukraini_stattya_1241/.
30. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf.
31. https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-ii.
32. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15.
33. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
34. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.
35. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.
36. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
37. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15.
38. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10.
Опубліковано
2020-08-14