Завершальний етап невиїзних податкових перевірок: правова характеристика стадії

  • Т. Г. Пасько
Ключові слова: податковий контроль, оформлення результатів, акт, довідка, заперечення

Анотація

У статті автор проводить дослідження поділу податкового контролю на окремі стадії та аналіз складників, які пов'язані між собою та мають єдину мету в межах завершального етапу проведення невиїзних податкових перевірок. Базуючись на дослідженнях окремих науковців і проаналізувавши запропоновані ними варіанти поділу податкового контролю на стадії, автором встановлено, що останній обов'язково містить завершальний етап проведення.

У публікації акцентовано увагу на податковій перевірці, як основній формі податкового контролю. Керуючись нормами Податкового кодексу України, виокремлено податкові перевірки, які проводяться в приміщенні контролюючого органу (невиїзні). Проведення кожної з них (камеральної, документальної невиїзної та електронної) здійснюється поетапно. Автором зазначено нормативний акт або методичну рекомендацію щодо порядку призначення, проведення та оформлення результатів по кожній із трьох невиїзних перевірок. Визначено, що на завершальному етапі працівниками податкового органу може бути складено акт або довідку з результатами перевірки та встановленими (за наявності) порушеннями.

Узагальнивши норми податкового законодавства та судову практику Верховного Суду, автор зазначає, що акт перевірки не є індивідуальним актом для платника податків, оскільки не створює для нього юридичних наслідків. При цьому аналіз позицій окремих науковців щодо права у суб'єкта, якого перевіряють, на подання заперечення на акт перевірки та процедури його реалізації дає підстави вважати процес подання заперечень та складення висновку складником завершального етапу перевірки.

Проведений аналіз судових рішень і норм Податкового кодексу України дозволив сформулювати висновки щодо важливості для платника податків права на подання заперечень на акт / довідку перевірки, доцільності його безпосередньої участі або його представника при прийнятті рішення щодо визначення грошових зобов'язань, необхідності дотримання контролюючим органом умов та процедури розгляду заперечень і складення висновку та податкового повідомлення-рішення.

Посилання

1. Податковий кодекс України: Кодекс № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами і доп.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17.
2. Буглаєва О.Ю. Податковий контроль: теоретичний аспект. Наукові праці НДФІ. 2009. Вип. 4. С. 131-137.
3. Ковальчук К.Ф. Актуальні питання вдосконалення податкового контролю в Україні. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. № 4. С. 100-106.
4. Найденко О.Є. Податковий контроль : навчальний посібник / Найденко О.Є. Х. : Вид. ХНЕУ, 2012.224 с.
5. Ткаченко І.В. Особливості державного податкового контролю в Україні та зарубіжний досвід розвинених європейських країн // Вісник КДПУімені М. Остроградського. 2009. Випуск 6/2009 (59). Частина 1. С. 224-228.
6. Уткин В.К. К вопросу о процессе проведения налоговых проверок [Текст] / В.К. Уткин // Хозяйство и право. 2005. № 12. С. 54-59.
7. Маринів Н.А. До питання про правову природу податкової перевірки // Юрист України. 2013. № 4. С. 118-122.
Опубліковано
2020-08-14