Особливості розгляду цивільних справ у Львівському апеляційному суді (1919-1939 рр.)

  • Ю. В. Олійник
Ключові слова: цивільне судочинство, апеляція, рішення, судовий розгляд, Львівський апеляційний суд

Анотація

У сучасних умовах реформування судової системи в Україні важливе значення має вивчення істо-рико-правового досвіду діяльності Львівського апеляційного суду, який поширював свою юрисдикцію на територію Західної Україні під владою Другої Речі Посполитої. Здобуття польською державою незалежності в листопаді 1918 р. стало вирішальною умовою для встановлення й розвитку польського судоустрою та судочинства. Зазначено, що функціонування інституту судівництва в Польщі безпосередньо залежало від юридичних традицій, суспільних змін, рівня правової культури і впливу законодавства країн, які у свій час були учасниками поділів Речі Посполитої. Відновлена Польська держава з перших днів свого існування розпочала діяльність, спрямовану на формування органів судової влади, на її території деякий час залишились чинними іноземні джерела права (австрійські, німецькі й російські). У міжвоєнний час у Польській державі на суди покладали особливу місію, адже вони виступали виразником суспільної справедливості. Функціонування Львівського апеляційного суду безпосередньо залежало від юридичних традицій, суспільних змін, рівня правової культури і впливу законодавства інших країн. Сучасне реформування судової системи в Україні неможливе без вивчення і врахування історичного досвіду. Особливу увагу привертає діяльність Львівського апеляційного суду, який поширював свою юрисдикцію на територію Західної Україні під владою Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.). Львівський апеляційний суд було створено на базі Львівського вищого крайового суду 14 травня 1919 р. У статті проаналізовано особливості розгляду цивільних справ у Львівському апеляційному суді (1919-1939 рр.). Зазначено, що Апеляційний суд у Львові був важливою апеляційною інстанцією, у якій розглядались апеляції на рішення судів нижчих інстанцій у цивільних справах. Значну частку становили майнові справи, зокрема справи, пов'язані з успадкуванням, які, з огляду на часту зміну законодавства, вважались достатньо складними. Серед інших справ, проблематика яких переважала в Апеляційному суді, варто виокремити справи про розлучення, сплату аліментів, повернення раніше взятих кредитів.

Посилання

1. Думич Х.М. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. Підприємництво, господарство і право. 2016. Вип. 5. С. 99.
2. Едер П. Особливості вирішення цивільних справ Вищим крайовим судом у Львові (1855— 1918 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2015. Вип. 32. Том 1. С. 21—22.
3. Левицький К. Про новий процес цивільний в Австриї. Студія критична. Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. Львів. 1896. Рочникь VI. С. 149.
4. Левицький К. Про новости в поступованю відкличнім. Часопись правнича. Розвідки правничі секції історично-фільозофічної Наукового товариства імені Шевченка. Львів. 1899. Рочникь ІХ. С. 1.
5. Центральний державний архів України у м. Львові (далі — ЦДІАУЛ), ф. 151, оп. 1а, спр. 3329 (Листування з Греко-Католицькою митрополичою консисторією у Львові про спадкові справи духовних осіб, 1930-1937рр.). С. 3—7, 13.
6. ЦДІАУЛ, ф. 205, оп. 1, спр. 1931, т. 3 (Справа про передачу кредиторам майна нафтового товариства «Зегіль» у Надвірній у зв'язку з неспроможністю повернути заборгованості, 1924 р.).
С. 260—261.
7. ЦДІАУЛ, ф. 205, оп. 1, спр. 1931, т. 3 (Справа про фінансову суперечку акціонерного іпотечного банку у Львові з нафтопромисловцем у Дрогобичі Германом Арнольдом, 1937-1938). С. 87—89.
8. ЦДІАУЛ, ф. 205, оп. 1, спр. 2038 (Справа про обвинувачення купців у Самборі Гореча Юзефа і Лева Йоахіма у незаконнім використанні патентів, 1939р.). С. 20—24.
9. ЦДІАУЛ, ф. 205, оп. 1, спр. 2006, (Справа про обвинувачення мешканця м. Перемишля Вигже-вальського Фелікса в ухилянні від сплати аліментів, 1938-1939). С. 47—49.
10. ЦДІАУЛ, ф. 205, оп. 1, спр. 2043, (Справа про обвинувачення мешканця м. Золочева Штіфте-ра Генріха в ухилянні від сплати аліментів, 1939). С. 30.
11. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Teil 1—3. Wien : k. k. Hof-und Staats-Druckerey, 1811. S. 12, 81, 94, 98, 145, 172.
12. Koredczuk J. Dziedziczenie nieruchomosci w swietle orzecznictwa sqdôw apelacji lwowskiej w okresie miçdzywojennym. Wroclaw : Beta-druk, 2019. S. 42, 55, 76, 79—80, 180.
13. Neumann von G. Commentar zu den Civilprozessgesetzen vom 1. August 1895. Wien : Manzsche Verlags-und Universitätsbuchandlung, 1898. S. 867—1012, 949.
14. Procedura cywilna i norma jurysdykcyjna wraz z ustawami wprowadczemi oraz pomniejszemi ustawami procesowemi / Zestawiä E. Wieliczkowski. Kolomyja : Z drukarni Wilhelma. Braunera, 1925.
S. 25—26.
15. Przeglqd Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1939. R. LXIV, poz. 7. S. 7.
16. Przeglqd Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski.1924. R. XLIX, poz. 209. S. 230.
17. Przeglqd Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1927. R. LII. Poz. 9. S. 8.
18. Przegl^dPrawaiAdministracji.OrzecznictwowzakresieMalopolski.1927.R.LII.Poz.133.S.150—151.
19. Przeglqd Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1936. R. LXI. Poz. 291. S. 463.
20. Przeglqd Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1930. R. LV. Poz. 110. S. 181.
21. Przegl^d Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1935. R. LX. Poz. 186. S. 280.
22. Przegl^d Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1926. R. LI. Poz. 216. S. 233.
23. Przegl^d Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1931. R. LVI. Poz. 221. S. 305.
24. Przegl^d Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1936. R. LXI. Poz. 21. S. 26.
25. Przegl^d Prawa i Administracji. Orzecznictwo w zakresie Malopolski. 1928. R. LIII. Poz. 349. S. 420.
26. Szynal G. Polskie s^downictwo pracy w okresie miçdzywojennym. Roczniki Administracjii Prawa. 2016. nr XVI(2). S. 124—125.
27. W^sacz M. Tabula prowincjonalna bylej Galicji z obszaru apelacji lwowskiej. Roczniki Dziejow Spotecznych i Gospodarczych. 1931. T. I. S. 40.
Опубліковано
2020-08-14