Сучасна англо-американська філософія кримінального права: концепції та принципи

  • М. М. Олексюк
Ключові слова: кримінальне право, мораль, ретрибутивізм, відповідальність, принцип, суперечність, криміналізація, кримінальний патерналізм, прощення, віктимізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу основних концепцій і принципів англо-американської філософії кримінального права ХХІ століття. Розкривається суть ретрибутивістського погляду на покарання британського вченого А. Норрі, зокрема ствердження індивідуалістської суті ретрибутивізму, індивідуальної відповідальності як підстави правомірного покарання, ролі суб'єктивних чинників покарання.

Досліджується філософсько-правова парадигма А. Ріпштейна, який стверджує про тісну єдність відповідальності та заслуги як у правовому, так і в моральному вияві, що дозволяє виявити суть концептуальних висновків про покарання у філософському та правовому його вимірі та визначити шляхи протидії правопорушенням в сучасних умовах.

У статті аналізуються погляди британського вченого Е. Даффа, який вважає, що дослідження основних принципів філософського розуміння кримінально-правових проблем неодмінно призводить до питання про місце у цьому численних суперечностей, що породжуються світоглядним і правовим дискурсом, стають важливим аспектом основних мотивів встановлення кримінальної відповідальності.

У теоретичних напрацюваннях провідних представників сучасної зарубіжної філософії права не можна не помітити зацікавлення питаннями криміналізації як специфічного визнання діянь злочинними та встановлення відповідальності за їх вчинення. У статті підкреслюється значення наукового дискурсу стосовно проблем криміналізації американським вченим Д. Гусаком, який звертає увагу на детермінантні тенденції формування засад криміналізації. Констатується те, що вчений прагне своєрідним чином сполучити внутрішньо-персональні аспекти криміналізації, які стосуються стану її суб'єкта, із тими зовнішніми умовами, що існують на рівні її інституцій, провідне місце серед яких займає держава.

У статті аналізується концепція прощення британського філософа права А. Норрі, яка базується на твердженні про значення любові як специфічного морального акту, що супроводжує становлення як моральної, так і правової парадигми в сучасних умовах процесу віктимізації.

Посилання

1. Duff R.A. Principle and Contradiction in the Criminal Law: Motives and Criminal Liability. / Philosophy and the Criminal Law: Principle and Critique (Cambridge Studies in Philosophhy and Law). Cambridge : Cambridge University Press, 1998. P. 156 - 204.
2. Husak D. Convergent Ends, Divergent Means: A Response to My Critics. Criminal Justice Ethics. Vol. 28, № 1, May 2009. P. 119-134.
3. Norrie A. Thomas Hobbes and the Philosophy of Punishment. Law and Philosophy, Vol. 3, № 2
(1984). P. 299-320.
4. Norrie A. "Simulacra of Morality?" Beyond the Ideal / Actual Antinomies of Criminal Justice. Philosophy and the Criminal Law: Principle and Critique (Cambridge Studies in Philosophy and Law). Edited by Antony Duff. Cambridge : Cambridge University Press. 2009.
5. Norrie A. Love actually: law and the moral psychology of forgiveness. Journal of Critical Realism, 2018. № 17:4. P. 390-407.
6. Ripstein A. Equality, Luck, and Responsibility. Philosophy and Public Affairs. 1994. Vol. 23. № 1. P. 3-23.
7. Ripstein A. Equality, Responsibility, and the Law (Cambridge Studies in Philosophy and Law). Cambridge : Cambridge University. 1998.
8. Tadros V. The Architecture of Criminalization. Criminal Justice Ethics. Vol. 28, № 1, May 2009,
P. 74-88.
Опубліковано
2020-08-14