Проблеми кваліфікації незаконних дій народних депутатів за ст. 364 Кримінального кодексу України

  • А. П. Надточиєва
Ключові слова: службова особа, посадова особа, зловживання владою, суб'єкт корупційних кримінальних правопорушень, народний депутат, суб'єкт владних повноважень

Анотація

Питання визначення суб'єктів корупційних кримінальних правопорушень має вирішальне значення для встановлення в певному діянні ознак складу злочину та належності цього злочину до ко-рупційних. Спеціальні суб'єкти корупційних правопорушень у публічному секторі управління, котрі є службовими особами й наділені публічними (державними) функціями, в яких реалізується державна чи муніципальна влада, викликають особливе зацікавлення для науковців та юристів-практиків, оскільки вчинені ними злочини становлять підвищену, порівняно з іншими службовими злочинами, суспільну небезпеку.

Незважаючи на прискіпливу увагу науковців, питання, пов'язані з визначенням змісту поняття «службова особа», залишаються дискусійними та викликають труднощі під час кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов'язаних зі зловживанням службовим становищем або владою.

Метою статті є аналіз кола повноважень народних депутатів України як представників народу в парламенті - Верховній раді України, з огляду на наявність установлених законом підстав для віднесення їх до службових осіб, визначення яких надане в п.п. 1 і 2 прим. до ст. 364 КК, та притягнення їх до кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем.

Системний аналіз чинного законодавства вказує на те, що окремий народний депутат України не має владних повноважень ані у Верховній Раді Україні, ані у відносинах з іншими суб'єктами, оскільки не наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати будь-які рішення, обов'язкові для виконання юридичними чи фізичними особами.

Унаслідок дослідження автор дійшов висновку про неможливість визнання народного депутата службовою особою в розумінні прим. до ст. 364 КК, оскільки він не належить до суб'єктів владних повноважень, не наділений владними управлінськими функціями, а характер його взаємодії у процесі виконання повноважень представника народу України в парламенті та у відносинах з іншими суб'єктами не передбачає можливості впливу на інших осіб з огляду на відсутність відносин, які б характеризувались службовою залежністю від нього інших суб'єктів.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шрз://гакоп.гасІа.доу.иа/1а\уз/з1ю\у/254к/96-вр.
2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700^11. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Шря^/гакоп.гасІа.доу.иа/Іауге/ 8Ііо\у/1700-18.
3. Закон України «Про статус народного депутата України від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр8://гакоп.гасІа.доу.иа/1а\У8/8Ію\у/2790-12.
4. Закон України «Про комітети Верховної Ради» від 4 квітня 1995 року№ 116/95-ВР. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шрз://гакоп.гасІа.доу.иа/ кш8/з1ю\у/116/95-%Е2%Е0.
5. Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 справа №1-6/2002. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шря^/гакоп.гасІа.доу.иа/Іауге/ 8Ііо\у/у017р710-02.
6. Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25 серпня 2011 року. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: № 769 Шр8://2акоп.гасса.доу.иа/до/769/11-рг.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2019. 1384 с.
8. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ : Москаленко О.М., 2019. 464 с.
9. Михайленко Д.Г. Загальні властивості злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Сучасне кримінальне право України: наукові нариси : монографія / за ред. Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцова; передмова С.В. Ківалова. Одеса : Юридична література, 2017. С. 378-400. Режим доступу:Шр://С8расе.опиа.еоІи.иа/ЬіІ8Ігеат/ ЬапіС1е/11300/9286/4.ріСі?8едиепсе=1&і8А11о\уеіС=у.
10. Драгоненко А.О. Суб'єкт незаконного збагачення. Порівняльно-аналітичне право. № 2-3, 2013, С. 257-259. Режим доступу: Шр://итоідг.рар.іп.иа/3-2_2013/72.ріСі.
11. Нетеса Н.В. Щодо кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем службової особи - керівника колегіального органу. Вісник Асоціації кримінального права України. 2017. № 2(9). Режим доступу: Шр://паика.п1и.есСи.иа/\ур-сопіепі/ир1оасІ8/2017/12/ 09_Шеза.рсіі.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво». Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: Шр8://гакоп.гасІа.доу.иа/1а\У8/8по\у/у0005700-02.
13. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 20 березня 2019 року по справі № 826/8777/18 // Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://уто\у.геуе8Іг.соигі.доу.иа/Кеуіе\у/80857556.
14. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 12.12.2019 по справі № 646/7942/14-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://уто\у.геуе8Іг.соигі.доу.иа/Кеуіе\у/86505867.
15. Вирок Вищого антикорупційного суду від 30.04.2020 по справі № № 991/2904/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://уто\у.геуе8Іг.соигі.доу.иа/Кеуіе\у/89036195.
16. Окрема думка судді Вищого антикорупційного суду Задорожної_Л.І. до вироку від 30 квітня 2020 у справі № 991/2904/20 (провадження № 1-кп/991/36/20). Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://\ууто.геуе8Іг.соигі.доу.иа/Кеуіе\у/89033315.
17. Ухвала слідчого суді Вищого антикорупційного суду від 18 березня 2020 року по справі № 991/2333/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://уто\у.геуе8Іг.соигі.доу.иа/Кеуіе\у/88397969.
18. Ухвала слідчого суді Вищого антикорупційного суду від 20 травня 2020 року по справі № 991/3851/20. Єдиний державний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Шр://геуе8Іг.соигі.доу.иа/ІІеуіе\у/89390966.
Опубліковано
2020-08-14