Загальна правова характеристика суб'єктів із забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки України

  • В. І. Мельник
Ключові слова: безпека, державні органи, напрями діяльності, система економічної безпеки України, суб'єкт

Анотація

Стаття присвячена питанню загальної правової характеристики суб'єктів із забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки України. Акцентується увага та робиться спроба довести, що економічна безпека держави, зважаючи на власну багатогранність, складність, а також безумовну значимість для національної безпеки України з позиції оцінки реальних матеріальних можливостей та економічної стійкості останньої вимагає належного захисту.

Зважаючи на такі властивості економічного без пекового складника зроблено висновок про необхідність комплексного сприяння її належному функціонуванню. Аналізуються точки зору вітчизняних вчених і науковців відносно кількісного складу суб'єктів, уповноважених на забезпечення функціонування економічної безпеки України, а також вивчаються думки останніх щодо їх ролі в цьому процесі.

Враховуючи особливості вказаного елементу державної безпеки, теоретичні напрацювання вітчизняних та іноземних дослідників на підставі аналізу чинного законодавства, наголошується, що основними суб'єктами із забезпечення організації і функціонування системи економічної безпеки України є багато державних органів на всіх рівнях із широким діапазоном завдань і різним спектром функціонального спрямування.

З урахуванням викладеного вище запропоновано власне бачення кількісного складу основних суб'єктів із забезпечення організації і функціонування системи економічної безпеки України. Наголошено, що кожен із таких суб'єктів, зважаючи на власне правове становище та призначення, відіграє важливу роль у цьому складному процесі. Акцентовано увагу на тому, що належне функціонування системи економічної безпеки України можливе тільки за умови систематичного виконання відповідних завдань і реалізації функцій всіма встановленими суб'єктами. При цьому зроблено спробу довести, що поточне адміністративно-правове забезпечення, яке слугує правовою основною для діяльності вказаних суб'єктів, має певні недоліки та потребує вдосконалення.

Посилання

1. Тлумачний словник української мови. URL: Шрз://ез1оупук.сот/суб'єкт (дата звернення: 12.05.2020).
2. Білодід І.К. Академічний тлумачний словник української мови. К. : Наукова думка, 1970-1980. Т. 5. URL: http://sum.in.Ua/s/sub.jekt (дата звернення: 12.05.2020).
3. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. та ін. Загальна теорія держави і права : [підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл.]. X. : Право, 2011. 584 с.
4. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 250 с.
5. Санжарук Т.О. Поняття «суб'єкт права» та «суб'єкт правовідносин»: питання розмежування. Актуальні проблеми держави і права, 2003. Вип. 21. С. 91-95.
6. Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія: в 6 т. К. : «Укр. енцикл.», 1998-2004. Т. 5: П-С. 736 с.
7. Пундор Ю.О. Про визначення змісту категорії «правосуб'єктність» в теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект). Часопис Київського університету права, 2013. № 1. С. 60-63.
8. Якушев В.С. Юридическая личность государственного производственного предприятия. Свердловск, 1973. 347 с.
9. Яковлев В.Ф. Отраслевой метод регулирования и гражданская правосубъектность. Правовые проблемы гражданской правосубъектности: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1978. Вып. 62. С. 39-42.
10. Толстой Ю.К, Сергеев А.П. Гражданское право. М. : Статут, 2014. Т. 1. С. 97.
11. Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М., 1962. С. 5.
12. Яковлев В.Ф., Хабриева Т.Я., Андреев В.К. и др. Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой анализ : сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора С.Н. Братуся. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Статут. М., 2017. 434 с.
13. Слободянюк Н.О., Янковський В.А. Економічна безпека держави: економічна сутність та складові елементи. Торгівля і ринок України, 2019. № 1(45). С. 10.
14. Котковський В.Р. Державне регулювання економічної безпеки в Україні : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Запоріжжя, 2007. 20 с.
15. Про основи національної безпеки України : Закон від 19.06.2003 № 964-IV. Дата оновлення: 07.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15 (дата звернення: 14.05.2020).
16. Про національну безпеку України : Закон від 21.06.2018 № 2469-VIII. Дата оновлення: 04.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 14.05.2020).
17. Гаруст Ю.В., Мельник В.І. Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект : монографія. Суми : Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2019. 256 с.
18. Garust Y.V., Melnyk V.I. Law enforcement agencies on protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect : monograph, 2019. 368 p.
Опубліковано
2020-08-14