Розвиток земельних правовідносин у Західно-Українській Народній Республіці (1918-1919 рр.)

  • О. В. Лесик
Ключові слова: земля, правовідносини, правове регулювання, законодавство, республіка

Анотація

Сучасні умови реформування правового регулювання земельних відносин спрямовані на забезпечення раціонального й ефективного використання земельних ресурсів, як важливого чинника побудови сильної та незалежної держави. Реформування земельного законодавства України не можливе без вивчення і врахування історичного досвіду становлення й розвитку правового регулювання земельних відносин на українських землях від найдавніших часів і до сьогодні.

В 1918 р. Австро-Угорська монархія фактично припинила існувати, а на її руїнах виникли нові національні держави, з-поміж яких і Західно-Українська Народна Республіка. Цього ж року українські військові формування встановили контроль над найважливішими стратегічними об'єктами Львова та Східної Галичини. Ця подія увійшла в історію як «листопадовий чин». У зв'язку з цим особливий інтерес викликає історико-правовий аналіз розвитку земельних правовідносин в Західно-Українській Народній Республіці (1918-1919 рр.).

У статті проаналізовано особливості розвитку земельних правовідносин в Західно-Українській Народній Республіці (1918-1919 рр.). Зазначено, що влада Західно-Української Народної Республіки намагалася уникнути популістського розв'язання земельного питання в Галичині. Державний секретаріат шукав компромісу в складних соціальних обставинах, дотримуючись принципів правового регулювання і поваги до виробленого в галицьких селян почуття приватної власності. Зважений підхід до питання з мало- і безземеллям, яке багато років не могла вирішити в краї австрійська влада, ще не означав успішної реалізації аграрної реформи.

Зазначено про земельну реформу в Західно-Українській Народній Республіці, яка мала соціальний характер і західноєвропейську спрямованість. Земельний закон від 14 квітня 1919 р. не мав завершеного вигляду, бо уникав розв'язання деяких складних питань до зібрання майбутнього Сейму. Показано, що реалізації аграрної реформи і становленню нових правовідносин у земельній сфері українських селах завадили зовнішньополітичні обставини та припинення існування Західно-Української Народної Республіки як незалежної держави.

Посилання

1. Баран С. За рідну землю. Справа кольонізації. Львів : Накладом видавничої спілки «Діло», 1936. С. 3.
2. Булгаков А. Земельне законодавство у ході визвольних змагань за часів революції 1917-1920 рр. URL: http://dspace.nlu.edu.Ua/bitstream/123456789/13479/1/Bulgakov_114-119.pdf.
3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. Київ : Генеза, 2000. С. 140-141.
4. Дністрянський С. Додаток. Основні законні постанови Західної області Української Народньої Республіки / Цивільне право. Відень: [Накладом автора], 1919. Т. 1. С. 473.
5. Державний архів Львівської області, ф. 274, оп. 1, спр. 30, арк. 24.
6. Енциклопедія українознавства [Перевидання в Україні] / Земельний Банк Гіпотечний. Львів : НТШ, 1993. Т. 2. С. 783.
7. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Уряди. Постаті / гол. ред. Я. Ісаєвич; упо-ряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2009. С. 5, 6, 10, 180, 185-187, 238.
8. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали: в 5 т. Відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ : ЛілеяНВ, 2001. Т. 1. С. 336.
9. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Документи і матеріали: в 5 т. Відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. Т. 2. С. 181.
10. Качараба С., Рожик М. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини в 1890-1914 рр. Львів, 1995. С. 10.
11. Кондратюк К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. Вид. 2-ге доповн. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 109.
12. Корнієнко П.С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ - початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз. Тернопіль, 2015. С. 233-234.
13. Малик Я. Державна аграрна політика Західноукраїнської Народної Республіки // Науковий вісник. 2008. Вип. 2. Демократичне врядування. С. 1, 3, 4.
14. Мукосій К. Земельна реформа в контексті внутрішньої політики Української Народної Ради. URL: http://dspace.tneu.edu.Ua/bitstream/316497/31201/1/250.PDF.
15. Нараївський Є. Правовий порадник. Популярний збірник карного, цивільного й адміністрацій-ного права. Коломия : Рекорд, 1932. С. 211, 254. (830 с.)
16. Основи земельної реформи. URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1919%20(03)%20(07). zem.%20reforma.php.
17. Павлишин О. Підготовка аграрної реформи в ЗО УНР. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 6. Львів, 2000. С. 180.
18. Тимченко Р. Земельна реформа ЗУНР (ЗОУНР) 1919 р. Український історичний збірник.
Вип. 15. 2012. С. 108, 110, 116, 117.
19. Ухач В.З. «Найголовніша жура нашої власти»: земельна реформа у державотворенні ЗУНР (ЗОУНР. Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави. Київ : АртЕк, 2018. С.285-288.
20. Центральний державний архів України у м. Львові, ф. 361 (Крушельницький Антін (1878-1931), письменник, журналіст, літературний критик), оп. 1, спр. 148, арк. 18.
21. Allgemeines ärgerliches Gesetzbuch to die deutschen Erbender der Oesterreichischen Monarchie. Teil 1-3. Wien : k. k. Hof- und Staats-Druckerey, 1811. Teil 2. S. 56, 59, 93.
Опубліковано
2020-08-14