Публічний контроль в Україні та Франції: порівняльно-правове дослідження

  • Я. М. Крегул
Ключові слова: взаємодія громадськості та державної влади, відкриті дані, цифрова політика, транспарентність, нормотворення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню явища публічного контролю, визначенню його ролі в якості основного елементу взаємодії держави та суспільства, що створює підґрунтя для соціального спрямування політики держави. Так, серед факторів, які зумовлюють розвиток правової бази держави, автором зауважено на доцільності впровадження в процес нормотворення не лише органів влади, які наділені правотворчими функціями за Конституцією держави, а і тих неформальних соціальних структур, які, можливо, не будуть відігравати визначальної ролі в цьому процесі, однак зможуть надати аргументи «за» або «проти» прийняття певних нормативно-правових актів.

У дослідженні з'ясовано, що державна влада вимагає контролю з боку громадськості, оскільки фактично саме остання надала їй повноваження для створення правового поля. В свою чергу публічний контроль, з точки зору автора, необхідний саме для досягнення ефективної комунікації між владою та громадянським суспільством.

В рамках запропонованого дослідження проаналізовано вплив різноманітних факторів на якість здійснення публічного контролю. Зокрема, зазначено про значну роль інформаційної політики держави та використання сучасних цифрових технологій у забезпеченні доступу громадськості до публічних даних про діяльність державних інституцій.

Автор підкреслює, що право кожного громадянина бути обізнаним в урядових справах та отримувати рішення, які стосуються діяльності громади, є основним принципом демократії. Влада повинна забезпечити простий спосіб доступу громадян до даних про свою роботу та правових норм, які вона створює. Саме тому дослідник доходить висновку про те, що рівень «прозорості» інформації про діяльність адміністративних органів і доступ до неї є умовою ефективного публічного контролю.

Автором виявлені і недоліки практичного втілення принципу «транспарентності» в діяльності державної влади в Україні та запропоновано шляхи його удосконалення, спираючись на досвід Французької Республіки, яка досягла суттєвих успіхів у сфері нормативно-правового та технічного закріплення взаємовідносин між громадянами і державною владою.

Посилання

1. Хук М. ван. Право как коммуникация. СПб. : ИД С. Петерб. гос. ун-та. ООО «Университетский издательский консорціум». 2012. 288 с.
2. Лукойдес Л.Г. Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) / Л.Г. Лукайдес // Рос. юстиция. 2004. № 2. С. 8-20.
3. М. де Сальвиа. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. 1072 с.
4. Рахуа В.К. Общественно-исторические типы публичной власти / В.К. Рахуа. М., 2007. 403 с.
5. Давид Р., Жоффре-Спиноза К. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоф-фре-Спинози. М.,1999. 611 с.
6. Ратичери Н. Правовая система и критерии публичности власти в гражданском обществе / Н. Ратичери // Правоведение. 2005. № 4. С. 31-55.
7. Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка /упоряд.: О.В. Петришин, С.В. Шевчук, О.Р. Дашковська та інші, відп. за вип. О.В. Петришин. Х. : Право, 2010. 272 с.
8. Дюверже М. Политические партии / Пер. с фр. М. : Академический проект (Серия «Концепции»), 2000. 538 с.
9. Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні : монографія / С.Ф. Денисюк. Х. : ТД «Золота миля», 2010. 368 с.
10. Буханевич А. Публічний контроль у контексті сучасних дослідницьких підходів / А. Бухане-вич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. № 1. С. 25-32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_1_5. (дата звернення: 04.04.2020).
11. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад: Е.А. Афонін, О.В. Суший.
К. : НАДУ, 2010. 48 с.
12. Hood C., Heald D. eds Transparency: the key to better governance? 2006 (reprinted 2011), Proceedings of the British Academy (135). Oxford University Press Oxford, UK. 231 р.
13. Dclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. URL: http://www.textes.justice.gouv.fr/ textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-des-droits-de-lhomme-et-du-citoyen-de-1789-10116.html (дата звернення: 24.03.2020).
14. Loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'am lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&dateTexte=
20200322 (дата звернення: 24.03.2020).
15. Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000021 5117&dateTexte=20200322 (дата звернення: 24.03.2020).
16. Code des relations entre le public et l'administration. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350 (дата звернення: 24.03.2020).
17. Programme d'action gouvernemental - Preparer l'entree de la France dans la societe de l'information, adopte par le Comite interministeriel pour la societe de l'information du 16 janvier 1998. URL: https://vecam.org/archives/article143.html (дата звернення: 24.03.2020).
18. Programme d'action gouvernemental - Administration électronique et protection des données personnelles, Livre Blanc, adopte par le Comite interministeriel pour la societe de l'information du 26 février 2002. URL: https://www.leslivresblancs.fr/livre/informatique-et-logiciels/cybersecurite/administra-tion-electronique-et-protection-des-donnees (дата звернення: 04.04.2020).
19. Programme d'action gouvernemental - L'administration lectronique 2004/2007-ADELE du 7 janvier 2004. URL: https://www.senat.fr/rap/r03-422/r03-422_mono.html (дата звернення: 04.04.2020).
20. Президент, Прем'єр-міністр, Мінцифри презентували мобільний застосунок «Дія». Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/prezident-premyer-ministr-mincifra-prezentuvali-mobilnij-zastosunok-diya (дата звернення: 04.04.2020).
21. Проєкт Закону України «Про публічний контроль» № 2297а від 06.07.2015. Офіційний вебпор-тал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55907 (дата звернення: 04.04.2020).
22. G8 Open Data Charter. URL: https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/ g8-open-data-charter-and-technical-annex (дата звернення: 04.04.2020).
23. Свіжі дані моніторингу виконання державними органами законодавства щодо відкритих даних. Єдиний державний вебпортал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/blog/svizhi-dani-monitorynhu-vykonannia-derzhavnymy-orhanamy-postanovy-835 (дата звернення: 04.04.2020).
Опубліковано
2020-08-12